Gjennomføring av revisjonsoppdraget

Regnskapsrevisjonen i kommunene gjennomføres i team bestående av

  • oppdragsansvarlig revisor, det vil si den som undertegner revisjonsberetningen
  • oppdragsleder, som har det overordnede ansvaret for planlegging, gjennomføring og rapportering av revisjonsoppdraget
  • revisjonsmedarbeidere, hvor antallet vil variere etter størrelsen på oppdraget


Revisjonsmedarbeiderne benyttes på flere oppdrag samtidig, på en slik måte at hver og en får varierte oppgaver samtidig som deres spesialkompetanse kan nyttes fullt ut.

Den årlige revisjonen av et oppdrag innledes med et møte i revisjonsteamet, hvor risikoforhold blir drøftet og oppgaver fordelt. Forvaltningsprosjekter som berører regnskapsområdet, blir i størst mulig utstrekning koordinert med regnskapsrevisjonen. I kommunene utføres regnskapsrevisjonen løpende gjennom hele året, mens hovedtyngden av arbeidet for en del av de mindre oppdragene finner sted i forbindelse med årsoppgjøret. Kommunenes rådmenn blir fortløpende underrettet om de revisjonsfunn som gjøres. Dette innebærer en relativt jevn arbeidsbelastning for den enkelte, selv om årsoppgjørsperioden er den travleste. Årsoppgjøret er vanligvis avsluttet innen midten av april.

Rogaland Revisjon IKS benytter IT-basert revisjonsmetodikk i alle faser av revisjonsprosessen.
 

Særlig om mislighetsrisiko

Det hører med til revisors plikter å vurdere risikoen for at det kan forekomme vesentlige feil i regnskapet som følge av misligheter. Misligheter i kommunal sektor har blitt sterkt fokusert i media de senere årene, som følge av en del store og uheldige saker. Det er vår erfaring at kommunene tar denne risikoen på alvor gjennom blant annet å være nøye med å følge lov om offentlige anskaffelser, samt etablere etiske retningslinjer og rutiner for varsling. Revisor må likevel alltid ha et våkent øye for at misligheter kan forekomme, og samtidig være klar over den kjensgjerning at misligheter som oftest er mye vanskeligere å avdekke enn ubevisste feil, da misligheter vanligvis er planlagt og normalt vil bli forsøkt dekket over.

Rogaland Revisjon IKS legger stor vekt på å oppøve alle medarbeideres evne til å identifisere mislighetsrisikofaktorer og å ta hensyn til dem i revisjonen. Enkelte ansatte har dessuten gjennom kurs fått særlig kompetanse på området, slik at vi skal stå best mulig rustet overfor disse utfordringene.

 

Avslutning av regnskapsrevisjonen

Regnskapsrevisjonen munner ut i at det avgis en revisjonsberetning hvor revisor skal bekrefte at årsregnskapet i det alt vesentlige er avlagt i samsvar med lov, forskrift og god kommunal regnskapsskikk. Revisjonsberetningen ledsages av et årsoppgjørsnotat – et nummerert brev – hvor årets revisjon oppsummeres og resultatene presenteres. Rapporteringen av revisjonsfunn, herunder eventuelle mislighetssaker, skjer dessuten løpende til kommunens kontrollutvalg, som representerer revisjonens politiske forankring.

  • x