Hva er forvaltningsrevisjon?

Forvaltningsrevisjon er systematiske vurderinger av økonomi, produktivitet, måloppnåelse og virkninger ut fra kommunestyrets eller fylkestingets vedtak og forutsetninger.
 

Kommunelovens krav
Kommuneloven stiller krav om at kommunene og fylkeskommunene skal gjennomføre forvaltningsrevisjon. Det er de folkevalgte kontrollutvalgene som er gitt ansvaret, og skal sørge for at det skjer med en årlig hyppighet


Hva betyr dette?
Bestemmelsen innebærer at man f.eks kan fokusere på om

 • forvaltningen bruker ressurser til å løse oppgaver som samsvarer med kommunestyrets vedtak og forutsetninger
 • forvaltningens ressursbruk og virkemidler er effektive i forhold til målene som er satt på området
 • regelverket etterleves
 • forvaltningens styringsverktøy og virkemidler er hensiktsmessige
 • beslutningsgrunnlaget fra administrasjonen til de politiske organer samsvarer med offentlige utredningskrav
 • resultatene i tjenesteproduksjonen er i tråd med kommunestyrets eller fylkestingets forutsetninger og/eller om resultatene for virksomheten er nådd


Forvaltningsrevisjon skal skje ihht. god kommunal revisjonsskikk og standarder på området. Rogaland Revisjon IKS følger den standard (RSK 001) som er utarbeidet av Norges kommunerevisorforbund (NKRF), sist revidert i 2011. Standarden baserer seg på internasjonale prinsipper og standarder, som fastsatt av International Organization of Supreme Audit Institutions (INTOSAI) og Institute of Internal Auditors (IIA).

Den norske betegnelsen "forvaltningsrevisjon" heter forøvrig "performance audit" på engelsk. Direkte oversatt blir det "resultatrevisjon", et mer talende og treffende begrep enn det som faktisk benyttes i Norge. Klikk her for noen internasjonale eksempler, og her for omtalen i internettleksikonet Wikipedia.

Kontrollutvalgets arbeid
Kontrollutvalget utarbeider minst en gang i valgperioden en plan for forvaltningsrevisjon. Planen skal vedtas i kommunestyret/fylkestinget. Endringer i planen (f.eks utvikling av konkrete prosjekter), kan delegeres til kontrollutvalget. Det er gjort i de fleste av våre kommuner.

Planen skal baseres på en overordnet analyse med risiko- og vesentlighetsvurderinger, med sikte på å identifisere behovet for forvaltningsrevisjon på ulike sektorer og virksomheter. Les her for et lite utdrag av hva den overordnete analysen for kommunesektoren inneholdt i 2008.
 

Konkrete prosjekter velges ut fra blant annet:

 • Opplysninger framkommet under regnskapsrevisjon
 • Saker som har vært behandlet i kommunestyre og kontrollutvalg
 • Administrasjonens uttalte ønsker og behov
 • Erfaringer fra tilsvarende forvaltningsrevisjonsprosjekter hos andre oppdragsgivere
 • Forhold som har vært fremme i media, nasjonalt eller lokalt
 • Tilsyn koordinert av fylkesmannen


Det betyr at kommunestyret og kontrollutvalget står meget fritt i sin utvelgelse av områder for gjennomføring av forvaltningsrevisjon.

Konsekvenser for Rogaland Revisjon IKS
Ovenstående betyr at forvaltningsprosjekter bestilles av kontrollutvalgene hos våre kunder. Rogaland Revisjon IKS rapporterer til kontrollutvalgene ved endt oppdrag.

Les mer ved å klikke på "Forvaltningsrevisjon" og underpunktene i menyen til venstre, eller gå direkte til omtalen av hvordan prosjektene gjennomføres.
 

 • x