Hvordan gjennomføres prosjektene?

Forvaltningsrevisjon innebærer en tett dialog mellom revisor og kommunens administrative ledelse og berørte enheter i kommunen. Oppdragsgiver er kontrollutvalget, men analysene og anbefalingene skal også gi konkret nytteverdi til kommuneadministrasjonen.

Prosjektmandatet er arbeidsgrunnlaget
Når kontrollutvalget har identifisert et tema som ønskelig å gjennomføre forvaltningsrevisjon på, bes Rogaland Revisjon IKS utarbeide et forslag til prosjektmandat som forelegges kontrollutvalget for behandling, godkjenning og bestilling.

Mandatet inneholder følgende elementer

  • Bakgrunn - hva er prosjektets foranledning
  • Formål - hvilken nytte forventes
  • Problemstillinger - hva skal konkret undersøkes
  • Revisjonskriterier - hvilken målestokk skal funnene vurderes opp mot, f.eks lover, vedtak, standarder
  • Metode og omfang

Foto: Pixabay

 

Standardisert prosjektgjennomføring

Vi arbeider etter en standardisert metodikk for prosjektgjennomføring bygget opp etter egne erfaringer, standarder og god praksis på området. Våre prosjekter følger normalt fire faser (Se illustrasjon i ppt-vedlegg):

  • Oppstart
  • Kartlegging
  • Analyse
  • Rapportering


Metodisk anvender vi flere tilnærminger og vektlegger alltid anvendelse av flere kildetyper og analysemetoder, gjerne kalt metodisk triangulering. Vanligvis omfatter det i utgangspunktet dokumentgjennomgang og intervjuer. Avhengig av prosjektet anvendes også fasiliterte arbeidssamlinger, strukturerte spørreundersøkelser og registeranalyser.

Rapportering

Forut for oversendelse til kontrollutvalget som oppdragsgiver, sendes rapporten alltid til kommunens rådmann til uttalelse. Der hvor det er et (fylkes-)kommunalt foretak som gjennomgås, sendes rapporten også på høring til foretakets daglige leder.

Les mer ved å klikke på "Forvaltningsrevisjon" og underpunktene i menyen til venstre, eller gå direkte til omtalen av hvem som gjennomfører prosjektene.

  • x