Innholdet i regnskapsrevisjonen

Regnskapsrevisjonen er – i likhet med revisjon i privat sektor – basert på norske og internasjonale standarder for revisjon og beslektede tjenester. Det innebærer at vi utfører en risikodrevet revisjon: Revisjonsstrategien bestemmes ut fra analyser av risikoen for feil og misligheter.

For å kunne gjennomføre slike risikoanalyser, er det helt avgjørende å ha god kunnskap om og innsikt i den virksomheten som skal revideres. Kommuner er svært komplekse, og vi legger derfor svært stor vekt på å bli godt kjent med alle deler av den kommunale driften i forbindelse med planleggingen av revisjonen. Dette gjør vi gjennom ulike risikovurderingshandlinger, for eksempel samtaler med ledelsen og andre ansatte, besøk ved de ulike tjenesteområdene/virksomhetene samt ved diskusjoner i revisjonsteamet.

Regnskapsrevisjonen har som utgangspunkt å forhindre at regnskapet inneholder vesentlige feil. Før gjennomføringen av revisjonen må vi derfor gjøre oss opp en mening om hva som er en vesentlig feil i det konkrete tilfellet. Dette gjør vi dels basert på vårt kjennskap til kommunen og kommunens regnskapsbrukere, dels basert på økonomiske nøkkeltall. Den vesentlighetsgrensen vi da kommer fram til, er blant de faktorer som bestemmer omfanget av revisjonen.

Kommunal virksomhet er omfattende, og bak beløpene i årsregnskapet finnes det ofte et svært stort antall transaksjoner. Revisjonen er avhengig av at kommunene selv har en tilfredsstillende kontroll med både inntekter og utgifter, eiendeler og gjeld for å kunne avgi en kvalifisert uttalelse om regnskapet. Vi bruker derfor relativt mye tid på å kartlegge og vurdere de interne rutinene, og baserer en god del av revisjonen på tester av kontroller.

Regnskapsrevisjonen omfatter også rene regnskapskontroller (substanskontroller) – både analytiske kontroller og detaljtester. Som følge av at det i kommunal sektor ofte dreier seg om store transaksjonsmengder, har vi mulighet til å benytte statistiske metoder for stikkprøvetaking, i tillegg til skjønnsbaserte utvalgsmetoder. Denne kombinasjonen av revisjonshandlinger gjør regnskapsrevisjonen effektiv, i tillegg til at den blir variert og interessant.


Les mer ved å gå til omtalen av hvordan vi gjennomfører revisjonsoppdraget.

  • x