Nyheter

noimage

Kilde: Stock exchange

Barnehagetilbudet i Eigersund kommune
De private barnehagene opplever samarbeidet med kommunen som godt, men ønsker å vite mer om hvordan kommunen beregner tilskuddet deres.

Formålet med prosjektet har vært å vurdere kommunens barnehagetilbud, herunder både innhold, kvalitet og kostnadsbilde.

Ved hovedopptaket i 2015 fikk alle barn som har rett på barnehageplass i Eigersund kommune, tildelt plass. Kommunen oppfyller dermed barnehagelovens krav om barnehagedekning. I kommunen finner vi i dag 6 kommunale og 10 private barnehager, og om lag 75 prosent av barna går i en privat barnehage.

Kommunens kostnader til barnehagetilbudet. Eigersund kommune bruker omtrent samme andel av sine disponible midler til barnehagesektoren som landssnittet. En plass i kommunal barnehage er markert dyrere i Eigersund kommune (213 000 kr) enn i landet for øvrig (178 000 kr). Brutto driftsutgifter til førskolebarn som får ekstra ressurser er i Eigersund kr 75 000 per barn, mens landssnittet ligger på 60 000 kr. Sistnevnte kostnad har gått betydelig ned, men er nok likevel en viktig forklaring på hvorfor barnehagetilbudet i kommunen er kostbart.

Uenighet om størrelsen på tilskuddet til de private barnehagene. Både nåværende og tidligere finansieringssystem gir kommunen sterke insentiver til å presse kostnadene i de kommunale barnehagene, fordi reduserte gjennomsnittskostnader i de kommunale barnehagene reduserer tilskuddet til de private barnehagene tilsvarende.

I 2012 foretok Fylkesmannen tilsyn med kommunen på bakgrunn av klager på driftstilskuddet til private barnehager. Klagene var spesielt knyttet til kommunens høye kostnader til særskilte tiltak (styrket barnehagetilbud), som for øvrig ikke skal inkluderes i grunnlaget for tilskudd. Fylkesmannen konkluderte da med at kommunens praksis var i tråd med regelverket.

Tilfredsstillende internkontroll i kommunen for å kvalitetssikre at skillet mellom ordinær drift og styrket barnehagetilbud er korrekt i forhold til faktiske tiltak, er uansett nødvendig. I 2015 tok Rogaland Revisjon forbehold på dette punktet i revisjonsberetningen, da vi ikke kan uttale oss om tilskuddet til de private er regnet ut på riktig grunnlag.

Private barnehagers landsforbund (PBL) har fått avslag fra Eigersund kommune om innsyn i dokumentasjonen som viser hvordan Eigersund beregner kostnadene i de kommunale barnehagene. Avslaget er klaget inn til Fylkesmannen i Rogaland, som foreløpig ikke har kommet med noen avgjørelse.

Nye regler fra og med 1. januar 2015 fastsetter at kommunen skal beregne tilskuddet til de private barnehagene ut fra kommunens to år gamle regnskap. For kommuner som ikke har egne, kommunale barnehager, har Kunnskapsdepartementet fastsatt en nasjonal sats for størrelsen på driftstilskuddet. I 2016 ligger Eigersund omtrent på linje med denne nasjonalt fastsatte satsen.

Økt andel med pedagogisk kompetanse både i kommunale og private barnehager. Andelen pedagogiske ledere med godkjent utdanning har økt betraktelig siste tre år. Bedringen reflekteres direkte i at andelen dispensasjoner, som har gått ned. I samme periode har andelen barnehagestyrere med pedagogisk utdanning hele tiden vært 100 prosent. Andelen ansatte med barne- og ungdomsarbeiderfag har også økt.

Noe høyt sykefravær. Utviklingen i sykefraværet har gått ned de siste årene, men barnehagene har fremdeles et noe høyere sykefravær enn gjennomsnittet i kommunen. Mulige årsaker til dette kan være at de ansatte er spesielt utsatt for smitte fra barna, og at en høy andel av de ansatte går ut i svangerskapspermisjon. Samtidig ser vi at medarbeidertilfredsheten er på linje med snittet i kommunen.

Samtlige barnehager har mulighet til å gi styrket tilbud til barn med særskilte behov. Hver barnehage i Eigersund har faste tverrfaglige møter for drøfting av enkeltsaker og saker på systemnivå. Ved drøfting av enkeltsaker blir også barnets foresatte invitert, foruten representanter fra barnevern, helsestasjon og PP-tjeneste. Kommunens styrkede tilbud består av spesialpedagoger, ekstraassistenter og miljøterapeuter som settes inn ved vedtak etter opplæringsloven § 5-7. Begge yrkesgrupper er ansatt i kommunen, men benyttes både i kommunale og private barnehager. Barnehagene sier seg fornøyde med samarbeidet og den hjelpen de får både fra kommunen og den interkommunale PP-tjenesten.

Kommunen oppfyller sitt tilsynsansvar. I kommunens tilsyn med barnehagene inngår flere aktiviteter, deriblant stedlige tilsyn. Kommunens forrige plan for tilsyn inneholdt ingen konkrete målsettinger, men med ny plan i 2015 er målet at barnehagene skal få ett stedlig tilsynsbesøk i løpet av en tre årsperiode. Hvorvidt kommunen vil nå denne målsettingen er for tidlig å si, men i 2015 fikk i hvert fall tre barnehager tilsyn.

Etter forskrift om miljørettet helsevern har kommunelegen plikt til å utføre tilsyn med barnehagene. Her er målsettingen at samtlige 16 barnehager skal få tilsyn én gang i løpet av en fire års-periode. Status så langt er at seks barnehager har fått tilsyn hvert av de siste tre år. Med en slik hastighet vil avdelingen nå sin målsetting med god margin.

Tilfredshet med barnehagetilbudet, inklusiv bygningsmessige fasiliteter. Foreldre-undersøkelsen som ble gjennomført i samtlige kommunale barnehager våren 2016 viser at de foresatte er fornøyde med barnehagetilbudet. På seks av åtte indikatorer oppnår barnehagene høyere score enn landssnittet, noe som må sies å være bra. På spørsmål knyttet til barnas fysiske miljø scorer kommunen også over landssnittet.

Barnehagene i Eigersund oppfyller veiledende norm for oppholdsareal per barn, og snittet for de kommunale og private barnehagene ligger på eller over landssnittet. Barnehagestyrerne vi har vært i kontakt med sier også rimelig fornøyde med barnehagens innemiljø, inne- og uteområder, foruten vedlikehold. 

Les hele rapporten her.

Kontaktperson for denne rapporten er Frode K Gøthesen,  , 40620725.

Publisert 02.09.2016 Skriv ut artikkelen Bookmark and Share

Reporter :  admin
Source : 


  • x
  • x