Nyheter

noimage

Kilde: Pixabay.com

Dementavdelingen i Strand kommune
Betydelige budsjettoverskridelser over tid, høyt sykefravær er den viktigste årsaken.

Formålet med dette prosjektet har vært å vurdere kostnadsnivået ved dementavdelingene ved Jonsokberget og Tautunet, og årsakene til de relativt store avvikene mellom opprinnelig budsjett og regnskap. Vi har også sett nærmere på hva som har vært de viktigste kostnadsdriverne, samt organisering og sykefraværsutvikling.

Det er tredje gang Rogaland Revisjon gjør en analyse av dementavdelingen i Strand kommune. I en forvaltningsrevisjon i 2006 ble det konkludert med betydelige budsjettoverskridelser i 2003-2005. I en økonomisk analyse i 2009 ble det på ny påvist store overskridelser i variable lønnsutgifter i forhold til vedtatt budsjett.

Forvaltningsrevisjonen har tatt opp tråden fra de forrige undersøkelsene, og hovedkonklusjonen er at budsjettoverskridelsene har fortsatt. Både ved Jonsokberget og Tautunet har de største budsjettoverskridelsene ved dementavdelingene sammenheng med variable lønnsutgifter til vikarbruk, innleie av ekstrahjelp og overtidsbetaling til fast ansatte som tar ekstravakter. Et vedvarende høyt sykefravær mer enn dobbelt så høyt som kommunens måltall på 6 prosent, har i perioder generert betydelig overforbruk i variable lønnsutgifter. Nøkkelen til å redusere budsjettoverskridelsene ligger i å redusere sykefraværet, samt andre tiltak for å redusere de variable lønnsutgiftene. 

Hovedregelen har vært avvik mellom justert budsjett og regnskap. Ved Jonsokberget var overskridelsene særlig store i perioden 2006-2008 og på nytt i perioden 2013-2015. Ved dementavdelingen ved Tautunet var avvikene minst i perioden 2009-2011, mens de var relativt høye i perioden 2012-2015, for så å gå litt ned igjen. Hvert år har det oppstått overforbruk etter opprinnelig budsjettvedtak og påfølgende behov for tilleggsbevilgninger. Likevel har budsjettet sprukket på slutten av året.

Strand kommune har et måltall om at sykefraværet skal være på maks 6 prosent. Sykefraværet ved Jonsokberget lå i årene 2010 og 2011 under 10 prosent, men har siden 2012 blitt liggende på over 10 prosent, med en topp på 15,4 prosent i 2015. Tar vi utgangspunkt i at Jonsokberget i 2015 hadde om lag 52 årsverk, betyr det at sykefraværet det året utgjorde 8 årsverk. I 2017 var sykefraværet 13,4 prosent, i årsverk nesten 7 årsverk. Første halvår 2018 har sykefraværet ligget på drøyt 12 prosent.

Ved Tautunet har sykefraværet variert mer over tid. I 2014 og 2016 var sykefraværet over 13 prosent, mens det i 2015 lå på 8 prosent og i 2017 på 9,8 prosent. Fraværet første halvår 2018 har ligget over nivået for 2017. Første kvartal 2018 lå fraværet på 10,4 prosent, mens det i andre kvartal hadde økt til 12.2 prosent.

Les hele rapporten og våre anbefalinger her.

For spørsmål om rapporten, henvend deg til Ståle Opedal, forvaltningsrevisor, tlf: 464 69 819, e.post: stale.opedal@rogaland-revisjon.no

 

Publisert 02.04.2019 Skriv ut artikkelen Bookmark and Share

Reporter :  admin
Source : 


  • x
  • x