Nyheter

noimage

Kilde: Freeimages.com

Digital og skjult mobbing i Lyngdal kommune
Mer enn hver tredje elev oppgir at de har opplevd skjult mobbing.

Rogaland Revisjon IKS har i samarbeid Kommunerevisjonen Vest, Vest-Agder IKS, gjennomført et forvaltningsrevisjonsprosjekt som omhandler digital og skjult mobbing.

Skjult mobbing skjer på en indirekte måte. Mobbingen kommer ikke til uttrykk ved fysiske slag eller spark, men dreier seg om utstøting, intriger, rykter, baksnakking og manipulering. Metodene kan være utspekulerte og vanskelig å få øye på.

Digital mobbing foregår på sosiale medier, og kan forstås som ansikt til ansikt-mobbing. Digital mobbing har flere særtrekk. Slike trekk er blant annet bruk av hatgrupper, falske profiler, grove tekstmeldinger og seksualiserte innholdselementer. Antallet tilskuere på sosiale medier kan bli enormt, og den som mobbes har ingen gjemmesteder og en opplevelse av å ikke kunne slippe unna. 

Vi har i prosjektet gjennomført en spørreundersøkelse vedrørende digital og skjult mobbing. Resultatene fra spørreundersøkelsen viser at digital og skjult mobbing er et problem for mange elever.  

  • Hele 39 % av respondentene oppgav at de hadde opplevd skjult mobbing.
  • 16 % oppgav at de hadde opplevd å bli mobbet skjult to til tre ganger i måneden eller oftere og
  • 11 % av respondentene, dvs. 28 elever oppgir at de har opplevd å bli mobbet digitalt.

 

Til sammenligning viser den nasjonale elevundersøkelsen at 4,3 % av elevene i Lyngdal kommune i 2015/2016 opplever mobbing to til tre ganger i måneden eller oftere.  Dette indikerer at problemet med skjult og digital mobbing ikke i tilstrekkelig grad kommer frem i den nasjonale elevundersøkelsen. Det kan også være et resultat av at tanker aktiveres hos elevene når vi i vår spørreundersøkelse spør direkte om skjult mobbing, eksempelvis – «Blir du baksnakket? Blir du holdt utenfor». Den høye forekomsten av skjult mobbing i revisjonens undersøkelse i forhold til resultatet i elevundersøkelsen indikerer også at elevene kanskje ikke tenker på skjult mobbing – baksnakking, ryktespredning, det å bli holdt utenfor – som mobbing.   

57 % av respondentene som har opplevd å bli mobbet digitalt oppgir at de har gitt beskjed til noen de stoler på. Her var det store forskjeller blant gutter og jenter. Kun 25 % av guttene oppgir at de har gitt beskjed til noen, mens tallet for jentene er 80 %.

Skolene utfører mange tiltak for å forebygge og avdekke digital og skjult mobbing, men i kartleggingen bør skolene i større grad utvide begrepet mobbing til å omfatte digital og skjult mobbing. Revisjonen mener at kommunens og skolenes definisjon av mobbing ikke fanger opp særtrekkene til digital og skjult mobbing. Hvilke tiltak mot mobbing den enkelte skole utfører, fremgår bare delvis av skolenes egne handlingsplaner og vi finner svært få konkrete tiltak i handlingsplanene som omhandler digital og skjult mobbing. Det gjennomføres i liten grad en systematisk og dokumentert evaluering av skolenes handlingsplaner. 

Les hele rapporten her.

Kontaktperson er Therese Kristiansen, eller 971 90 144. 

Publisert 21.03.2017 Skriv ut artikkelen Bookmark and Share

Reporter :  admin
Source : 


  • x
  • x