Nyheter

noimage

Kilde: www.freeimages.com/

Eierskapsforvaltning i Rennesøy kommune
Kommunen utarbeidet eierskapsmelding første gang i 2015. Siste versjon er fra 2016.

Rennesøy er hovedsakelig en liten eier, men kommunen er en noe større eier i lokale selskaper som Finnfast AS og Bygdebladet Randaberg og Rennesøy AS.

Kommunen er direkte eier i 15 selskaper. De fleste er aksjeselskaper og interkommunale selskaper. Formålene spenner over flere typer virksomheter, men de er primært regionalrettet. I tillegg er kommunen med i foreninger og stiftelser. Foreninger og stiftelser er selveide, og eierstyring kan da i prinsippet ikke foretas.

Kommunens eierskapsmelding skal nå i sin helhet legges frem for en bred politisk behandling tidlig i hver nye valgperiode. Det er fra 2017 innført en årlig selskapsrapportering på årets første politiske møte.

Vi har sett på kommunens eierskapsmelding og om kommunen har etablert tydelige føringer for sine eierskap (selskaper). Det er videre sett på om kommunen har etablert hensiktsmessige regler og rutiner for eierskapsoppfølgingen og om kommunens eierskap forvaltes i tråd med disse.

Som en del av kontrollen har vi sett på det som står i KS sine anbefalinger om eierstyring, selskapsledelse og kontroll. Det er der tatt med en rekke anbefalinger overfor både eiere og selskap. Eierrepresentantene er spurt om deres eieroppfølging.

Hovedfunn

Innholdet i kommunens eierskapsmelding dekker i hovedsak det som står i KS sin anbefaling om utarbeidelse av eierskapsmeldinger.

Vi anbefalte kommunen å etablere en egen ordning hvor kommunestyret har kontaktmøter med selskapene og at alle formelle eierskapssaker mottas og arkiveres sentralt.

Kommunen har nylig iverksatt tiltak for opplæring og informasjon om eierstyring og selskapsledelse til folkevalgte i kommunen. Vi ser det som vesentlig at disse tiltakene også fortsetter som en del av folkevalgtopplæringen. Det er viktig at de folkevalgte får innsikt i de ulike roller en innehar, både som folkevalgt og som styremedlem og eierrepresentant.

Les hele rapporten her.

Kontaktperson for prosjektet er Rune O Eskeland, , tlf 92 89 14 99.

Publisert 20.03.2017 Skriv ut artikkelen Bookmark and Share

Reporter :  admin
Source : 


  • x
  • x