Nyheter

noimage

Kilde:FreeDigitalPhotosNet

Forebygging av misligheter og korrupsjon i Stavanger kommune
Kommunen har ikke gjennomført risikovurderinger knyttet til misligheter og korrupsjon.

Formålet med denne forvaltningsrevisjonen har vært å vurdere kommunens retningslinjer og rutiner for å forebygge, avdekke og håndtere misligheter og korrupsjon i forbindelse med myndighetsutøvelse i plan- og byggesaker. Som en del av prosjektet skulle det vurderes om kommunen har tilfredsstillende retningslinjer og rutiner på området.

Stavanger kommune vedtok våren 2014 en etikkplan og en etisk standard som gjelder for ansatte og folkevalgte. Flere av tiltakene i etikkplanen er gjennomført, men det er ikke blitt gjennomført risikovurdering av misligheter og korrupsjon. Dette er uheldig, da det er vanskelig for enhetene å iverksette de rette risikoreduserende tiltak dersom de ikke har foretatt en kartlegging av hvilke handlinger/hendelser det kan være risiko med.

I Stavanger kommune har en avdekket få mislighetssaker. Ingen av tilfellene har vært innenfor plan- og byggesaker. Mislighetssaker oppdages ofte gjennom varslinger, men i dag er det få reelle varslingssaker til varslingssekretariatet. I avdeling for byplan og i byggesaksavdelingen er ikke alle ansatte kjent med kommunens varslingsrutine.

Som myndighetsutøver innen for plan- og byggesaker, kan saksbehandlere og folkevalgte bli utsatt for press. Fire ansatte oppgir å ha opplevd forsøk på bestikkelser for noen år tilbake. Det synes likevel å være en holdning blant ledelsen og flere ansatte at misligheter og korrupsjon ikke kan skje hos dem.

Det har ikke vært gjennomført risikovurderinger i plan- og byggesaker, noe som gjør at avdelingene ikke har oppmerksomheten rettet mot konkrete risikoreduserende tiltak. Vi har identifisert enkelte forhold/risikofaktorer innen plan- og byggesaker, som øker risikoen for misligheter og korrupsjon. Dette er blant annet knyttet til rutiner ved saksbehandling og møter, godkjenning av dokumenter i Public 360 og politiske beslutningsprosesser.

Byplanavdelingen og byggesaksavdelingen er bevisste på å ikke delta på arrangementer og ta i mot gaver o.l. fra private, firma eller organisasjoner. Men det er ansatte, ledere og folkevalgte i Stavanger kommune som benytter seg av tilbud om gratis VIP-losjer, idrettsarrangementer, konserter o.l. Slike arrangementer kan være nyttige med tanke på nettverksbygging, for å bli bedre kjent med de en samhandler med eller det kan være en representasjonsoppgave. Samtidig er det viktig å være kritisk til hva som er firmaenes/organisasjonens hensikt med å invitere ansatte eller folkevalgte.  

  

Les hele rapporten her.

Kontaktperson er Elin Fagerheim Bjerke,  eller 91342364.

Publisert 25.01.2017 Skriv ut artikkelen Bookmark and Share

Reporter :  admin
Source : 


  • x
  • x