Nyheter

noimage

Kilde: Shutterstock

Forebygging av svart arbeid - Stavanger kommune
I dette prosjektet har vi sett nærmere på hvordan kommunen arbeider for å forebygge svart arbeid.

Hovedfunnene kan oppsummereres slik:

  • Kommunen arbeider aktivt med forebygging av svart arbeid og samarbeider godt med andre instanser. Vi vil her spesielt nevne innsatsen mot arbeidslivs-kriminalitet, inkludert svart arbeid (A-krim).
  • Innkjøpsdokumentene arkiveres ikke konsekvent, noe som vanskeliggjør oversikt og effektiv kontroll med leverandørene.
  • Det er ikke inngått kontrakt med krav til lønns- og arbeidsvilkår eller hjemmel til å foreta stedlig kontroll, for flere leverandører.
  • Kommunen har ikke god nok kontroll med å godkjenne bruk av underleverandører i anleggs- og byggeprosjekter, og kan dermed ikke vite om hovedleverandørene tar inn useriøse aktører.

 

Kommunen er en sentral samfunnsaktør i arbeidet mot å forebygge svart arbeid i samfunnet, både som myndighetsutøver, innkjøper og som arbeidsgiver.

Kommunens kemner samarbeider med Arbeidstilsynet, Skatt Vest, Politiet i Rogaland og NAV kontroll, for å bekjempe arbeidslivskriminalitet, inkludert svart arbeid (A-krim). Samarbeidet bidrar til at en i større grad klarer å bekjempe arbeidslivskriminalitet. Ifølge en rapport fra Riksrevisjonen fungerer A-krimsamarbeidet i Stavanger godt, og NAV Kontroll oppgir at de har fått mer ut av samarbeidet i Stavanger enn i Oslo og Bergen. Samarbeidet har gitt gode resultater, og det benyttes virkemidler som i større grad enn tidligere setter useriøse aktører ut av spill.

De mest sentrale kommunale føringene rettet mot å forebygge svart arbeid finner vi i kommunens anskaffelsesstrategi og retningslinjer for salgs- og skjenkebevillinger, og er knyttet til kommunens roller som innkjøper og myndighetsutøver.  I anskaffelsstrategien står det at kommunens krav til bl.a. lønns- og arbeidsvilkår skal ivaretas gjennom kommunens anskaffelser, med tydelige krav i kontraktene og gjennom dia-log og samarbeid med kommunens leverandører. Krav til lønns og arbeidsvilkår er bl.a. også tatt inn i kommunens standardkontrakter. Innkjøpsavdelingen har ansvar for kontraktsoppfølging av leverandørene og har de tre siste årene gjennomført 24 stedlige kontroller. De har funnet lovbrudd ved tre store kontrakter som ble avsluttet. Alvorlige feil på HMS-kort er meldt til Arbeidstilsynet.

Manglende arkivering. Ifølge Anskaffelsesstrategien skal kommunen ha god oversikt over egne kontrakter. Dette er en forutsetning for effektiv kontroll og et krav i Arkivloven. Stikkprøver vi har foretatt, viser at innkjøpsavdelingen arkiverer all innkjøpsdokumentasjon de har ansvaret for, i det elektroniske arkivet. Stikkprøvene viste videre at andre virksomheter kun lagret en liten del av sine innkjøp i det elektroniske arkivet. I enkelte tilfeller forelå det ikke dokumentasjon i det hele tatt.

Manglende kontrakter. Effektiv kontroll med svart arbeid krever uanmeldte kontroller hos leverandørene. Slik kontroll er ikke lovhjemlet, og forutsetter at det er inngått en kontrakt med bestemmelse om slik kontroll. Innkjøpsavdelingen har kontrakter med krav til lønns- og arbeidsvilkår og med kontrollhjemmel, for alle innkjøp de har ansvaret for. Der andre virksomheter står for innkjøpet, er det kun 56 prosent av innkjøpene som har kontrakt/avtale og kun 25 prosent som har kontrakt/avtale med kontrollhjemmel. Mangelen på kontrakter gjør også at kommunen stiller svakt ved uenighet med leve-randører, noe som kan gi økonomiske tap.

Manglende kontroll med underleverandører på anleggs- og byggeprosjekter. Kontraktsstandardene NS 8405, NS 8406 og NS 8407 stiller krav om at kommunen skal godkjenne bruk av underleverandører i forbindelse med anleggs- og byggeprosjekter. Tilsvarende krav finnes også i kommunes kontraktsbestemmelser. Verken prosjektavdelingen i Stavanger eiendom, Plan og anlegg og prosjektavdelingen hos Stavanger byggdrift har gode rutiner for dette. På prosjektet «Nye Gamlingen», hvor Rogaland Revisjon fikk være med A-krimgruppen på tilsyn, fant vi at kommunen ikke kjente til seks av de tretten leverandørene som var på byggeprosjektet. Den mang-lende kontrollen med dette medfører økt risiko for at useriøse aktører utfører arbeider for kommunen, og kommunen har heller ikke mulighet til å kontrollere leverandører som de ikke vet om arbeider på prosjektet.

Kommunen gjennomfører enkelte kontroller av leverandører på byggeplassen, med hovedfokus på om arbeiderne har gyldig HMS-kort. Ved kontroller utført av representanter for A-krimgruppen og kommunen selv, er det avdekket arbeidere som ikke hadde HMS-kort med seg på arbeidsplassen og/eller arbeidere som hadde utgåtte HMS-kort. Arbeidstilsynet har ved tilsyn avdekket at to av kommunens egne ansatte hadde utgåtte HMS ID-kort. Kommunen utfører i dag få kontroller som ser på lønns- og arbeidsvilkår for arbeid utført på kommunens prosjekter.

Kommunen som myndighetsutøver. Stavanger kommune innvilger mange byggesøknader hvert år, men har ikke formelt ansvar for at innbyggerne/firma handler «hvitt». Trondheim kommune, Arbeidstilsynet og Skatteetaten har et prosjekt kalt Tett på som innebærer at de går aktivt ut og informerer innbyggerne om viktigheten av å handle «hvitt». Aksjonen som A-krimgruppen gjennomførte i mai 2017 viste at det utføres en god del svart arbeid for privatpersoner. En mer aktiv informasjon til kommunens innbyggere kan ha fore-byggende effekt. 

Les hele rapporten her.

Publisert 03.11.2017 Skriv ut artikkelen Bookmark and Share

Reporter :  admin
Source : 


  • x
  • x