Nyheter

noimage

Kilde: Pixabay.com

Håndtering av mobbesaker - Audnedal kommune
I dette prosjektet har vi sett nærmere på hvordan Audnedal kommune håndterer mobbesaker.

Kommunens to barneskoler, Konsmo og Byremo skole, har blitt undersøkt i prosjektet. De viktigste datakildene har vært en dokumentgjennomgang av 10 mobbesaker, og intervjuer med foreldre, lærere og skoleledelse. Vi har til sammen intervjuet 29 personer.

I august 2017 kom det nye regler om elevenes skolemiljø. Ettersom våre saker er fra før lovendringen, er de blitt vurdert i lys av de gamle reglene. 

Konsmo skoles håndtering av mobbesaker har vært meget god det siste året, men meget bekymringsverdig før det, der flere saker har endt med skolebytte. Byremo skole får veldig gode skussmål fra foresatte til de som har byttet skole, men ser ut til å ha et klart forbedringspotensial mht. håndtering av mobbehenvendelser.

Det er imidlertid ikke slik at skolene ikke har foretatt seg noe i de sakene vi vi finner et forbedringspotensial. I alle tilfellene har skolene satt inn ulike tiltak og i noen saker har de søkt bistand fra eksterne aktører/faginstanser. Det som imidlertid har vært problemet, er at disse som regel har hatt kortvarig effekt, samtidig som den grunnleggende uenigheten mellom partene har ligget der. Dette ser ut til å ha bidratt til en gradvis svekking av de foresattes tillit til at skolene skal få slutt på krenkelsene, samtidig som skolene opplever at de gjør det de kan for å få til dette. Grundigere undersøkelser på et tidlig tidspunkt ville etter vår vurdering kunne forhindret en slik utvikling.

Et viktig poeng med et enkeltvedtak (nå:aktivitetsplan) er at det gir en avklaring mht. hvordan skolen vurderer saken, og hvilke fakta man bygger vurderingene på. Skolen må på denne bakgrunn ta stilling til om retten til et godt psykososialt miljø er oppfylt. Dette gir foreldrene en formell beslutning, som de kan godta eller klage på. Dermed blir ikke saken liggende å «drive», men den blir avklart og tydeliggjort. Et vedtak i en tidlig fase bidrar til at skole og foresatte vil kunne håndtere eventuelle uenigheter langt raskere. Dette er forhold som etter vår vurdering bidrar til å forhindre en eskalering i sakene.

Det bør også legges til at det har vært en del meget  komplekse saker ved Konsmo skole.

Det er likevel slik at alle elever har rett til et trygt skolemiljø, og det er skolens ansvar å sørge for dette. Da er det viktig å ha klart for seg at det er elevens subjektive opplevelse av skolemiljøet som skal legges til grunn, noe som er tydelig betont, både i den nye og gamle § 9a i opplæringsloven. Vurderingen av hvorvidt elevens rett til et godt psykososialt miljø gjøres med utgangspunkt i elevens subjektive opplevelse. Noen tåler mer, andre tåler mindre. Og selv om ikke skolen ser det samme som de foresatte, eller er uenige med de foresatte, er det skolens plikt å gjennomføre en grundig undersøkelse, for å undersøke hvordan eleven selv opplever skolemiljøet.

Selv om sakene har ulik kompleksitet, er løsningen ofte det samme: Ta foreldrene på alvor, undersøk saken grundig, håndter saken raskt og vær tydelig i kommunikasjonen. Dette er også faktorer som er med å bidrar til å redusere sakenes kompleksitet. Det er vår erfaring at de aller fleste sakene som vokser seg store og vanskelige, er saker som ikke blir håndtert på en god måte i starten.

Les hele rapporten her.

Kontaktperson er Svein Kvalvåg, 47252579, 

Publisert 21.02.2018 Skriv ut artikkelen Bookmark and Share

Reporter :  admin
Source : 


  • x
  • x