Nyheter

noimage

Kilde: Freeimages.com

Legetjenesten i Forsand
Legene har få pasienter på listene, men opplever likevel en relativt høy arbeidsbelastning. Hvorfor?

Forsandbuen går dessuten mindre til legen enn andre innbyggere andre steder, noe som forsterker dette paradokset. Hva er grunnen til at legene likevel opplever en relativt høy arbeidsbelastning?

I gjennomgangen har vi funnet flere forklaringer på dette.

I likhet med legetjenesten i Suldal, er konsultasjonstiden i Forsand 30 minutter, ikke 20 minutter som er vanlig i andre kommuner. Et annet moment er at en liten kommune som Forsand må ivareta det samme grunnleggende offentlige legetilbudet som andre steder. I Forsand går cirka et halvt årsverk til offentlig legearbeid, dvs. 25 prosent av den totale legedekningen. Dette er en stor del av den totale ressursinnsatsen til legetjenesten, sammenlignet med større kommuner som kan fordele det offentlige legearbeidet på flere leger. 

En del ressurser går også med til administrasjon av legekontoret. Det er dessuten slik at legevaktutrykning etter klokken 23.00 fører til fri dagen etterpå, noe som i snitt skjer to ganger i uken.

For en liten legetjeneste med totalt to legeårsverk utgjør disse momentene til sammen cirka halvparten av den totale ressursinnsatsen. Dette innebærer at det i realiteten er om lag ett årsverk igjen til kurativt arbeid, dvs. pasientbehandling.

Dette er hovedforklaringene på at legene opplever høyt arbeidspress til tross for lav listelengde.

Høye utgifter, men stabil utvikling. Forsand kommune har dobbelt så høye utgifter per innbygger enn fylkessnittet, men ligger på nivå med snittet for kommunegruppen.

Utfordringer. Informantene opplever en del utfordringer knyttet til IKT og oppgir at det medgår uforholdsmessig mye tid til å løse disse utfordringene.

I rapporten går vi også nærmere inn på dette, samt legevaktsordningen, samarbeidsklima, kvalitet og tilgjengelighet til kommunens legetjeneste.

Les hele rapporten her.

Kontaktperson for denne rapporten er Therese Kristiansen, eller Tlf. 97190144. 

Publisert 11.08.2016 Skriv ut artikkelen Bookmark and Share

Reporter :  admin
Source : 


  • x
  • x