Nyheter

noimage

Kilde: Stock exchange

NAV-kontoret i Sandnes kommune
Antallet unge sosialhjelpsmottakere har økt betydelig de siste årene.

I takt med økende arbeidsledighet, har kommunen økte utgifter til sosialhjelp. Spesielt urovekkende er utviklingen i aldersgruppen 18-24 år, hvor vi ser en økning i andelen sosialhjelpsmottakere fra 5,3 i 2013 til 6,9 prosent i 2015. Andelen er nå høyere enn snittet for de ti største kommunene i Norge, og høyere enn andelen i nabokommunen Stavanger

Partnerskap mellom stat og kommune. Alle kommuner er pålagt å ha minst ett NAV-kontor, som eies av stat og kommune i fellesskap. Eierforholdet er regulert i en lokal partnerskapsavtale, og intensjonen er å sikre brukere med sammensatte tjenestebehov bedre og mer effektiv bistand, som i neste omgang skal gi økt deltakelse i arbeidslivet. Dessuten skal brukerne oppleve NAV som én enhet.

Målt i antall årsverk er NAV Sandnes det største NAV-kontoret i Rogaland, og kontorets oppgave er først og fremst arbeidsrettet veiledning, i tillegg til behandling av søknader om sosialhjelp.

Brukernes møte med NAV. NAV har et vidt og differensiert tjenestespekter og spørsmålet som raskt melder seg er om brukerne skal bli tatt hånd om av generalister eller spesialister. Mens spesialisering sikrer gode kunnskaper, kan spesialisering også være et hinder for god brukerflyt; den enkelte bruker må forholde seg til to eller flere veiledere, og man risikerer at verdifull informasjon går tapt ved overføring av saker. Og bør tema som størrelsen på sosialhjelpen og arbeidsrettet oppfølging diskuteres samtidig? Noen veiledere opplever nemlig at brukerne blir mer engasjert i størrelsen på sosialhjelpen enn tiltak for å komme i arbeid.

Savner møter på systemnivå. Mens NAV-kontoret i Sandnes har jevnlige møter med Mestringsenheten (kommunens psykiske helsetjeneste), savner både barnevernet og fylkeskommunens oppfølgingstjeneste møter for å drøfting av generelle problemstillinger.

Ulike syn på hvordan hovedmålet skal nås. Hvordan skal NAV-Sandnes arbeide for å få flere i arbeid? Med to eiere, en statlig og en kommunal, har kontoret fått en rekke mål, som kan deles inn i to hovedkategorier: Mål knyttet til andel brukere med overgang fra stønad til arbeid, og aktivitetsmål. Sistnevnte forutsetter at utførte aktiviteter øker andelen med overgang til arbeid. Blant NAV Rogalands fire utvalgte aktivitetsmål spriker imidlertid resultatene for Sandnes, noe som skyldes ulikt syn på i hvor stor grad aktivitetsmålene skal vektlegges. Hvorvidt en aktivitet som «antall kontakter med arbeidsgivere» øker andelen med overgang til arbeid, anser flere ansatte som usikkert.

Økning i kommunens sosialhjelpsutgifter. Sandnes kommune ligger likevel fremdeles under Stavanger og landssnittet. Men sosialhjelpsutgiftene har økt 32 prosent siste tre år, grunnet flere sosialhjelpsmottakere, som igjen henger sammen med flere arbeidsledige. Sammenlignet med snittet i ASSS, har Sandnes og Stavanger en noe lavere andel sosialhjelpsmottakere i aldersgruppen 20-66 år. Men andelen har steget kraftig siste tre år.

Tiltak rettet særskilt mot unge sosialhjelpsmottakere. Sandnes kommune har satt som vilkår for sosialhjelp til unge med arbeidsevne at de deltar på et 6-ukers kurs med fokus på kartlegging, jobbsøking og motivasjon. Kurstilbudet har fått navnet UKA og varer foreløpig frem til august 2016. Kommunale tiltaksplasser, boveilederprosjekt og økte ressurser til kvalifiseringsprogrammet, er andre tiltak som kommunen forventer skal gi uttelling. Boveilederprosjektet har for øvrig allerede redusert omfanget av sosialhjelp til dekning av boutgifter.

Gode resultater i brukerundersøkelse. Våren 2015 ble det gjennomført en brukerundersøkelse for alle NAV kontorene. Resultatene i Sandnes er gode og ligger tett opp til snittet i Rogaland og landet, på samtlige spørsmål. 

Les hele rapporten her.

Kontaktperson for denne rapporten er Frode K Gøthesen,  , 40620725.

Publisert 27.05.2016 Skriv ut artikkelen Bookmark and Share

Reporter :  admin
Source : 


  • x
  • x