Nyheter

noimage

Kilde: Freeimages.com

Øremerkede midler/statlige tilskudd - Stavanger kommune
Hva som fanges opp av tilskuddsmidler er nokså tilfeldig.

Formålet med forvaltningsrevisjonen har vært å vurdere Stavanger kommunes internkontroll og rutiner vedrørende øremerkede tilskudd fra staten. I tillegg har vi sett på hvordan kommunen håndterer tilskuddsordninger; hvordan de fanges opp, om det er en korrekt regnskapsføring og om midlene brukes til det de er bestemt for.

Stavanger kommune har utover økonomihåndboken ikke nedskrevne rutiner som gjelder behandling og internkontroll av øremerkede midler. Enkelte virksomheter har derimot egne rutiner for behandling av spesifikke tilskuddsordninger, som flyktningeseksjonen.

I dag er det ulik praksis for hvem som har ansvar for hva mht. øremerkede midler og statlige tilskudd i de ulike virksomhetene og dette er ikke nedtegnet i skriftlige rutiner. Rutinene i økonomihåndboken sier heller ikke noe om krav til lederinvolvering før man søker om prosjektmidler. Tilskuddsmidler kan ha langvarig påvirkning på prioritering og kursvalg i kommunen, og da er det viktig at ledelsen er involvert i det strategiske valget. Tydelige mål og klar ansvarsdeling er sentrale forutsetninger for god internkontroll. Rutiner som sitter i hodene på de ansatte gjør organisasjonen svært sårbar ved sykdom og fravær. Formidling av hvordan prosessen skal utføres kan være tidkrevende og skriftliggjøring av rutiner kan dermed virke ressursbesparende.

Om kommunen skal utnytte eksisterende tilskuddsordninger, bør det være basert på en kost-nytte-vurdering, hvor tilskuddsinntekten må sees i forhold til størrelsen på egenfinansieringen og merarbeidet som følger med. Når den statlige støtten opphører, som regel etter et par år, må kommunen finansiere hele prosjektet. Dette bør også innlemmes i vurderingen av om kommunen bør søke eller ikke. Kommunens økonomihåndbok sier ingenting om at det skal «letes» etter eksterne midler, hvor det skal letes eller hvem som eventuelt har ansvar for å fange opp muligheter. Innen levekår har de en egen person som har ansvar for å lete etter, og ha oversikt over tilskuddsmidler. Ved de andre avdelingene revisjonen har vært i kontakt med virker det mer eller mindre tilfeldig hva som fanges opp, og dette begrenses ofte av tilgjengelige ressurser.

Stavanger kommune har ingen samlet oversikt over hvilke tilskudd man har søkt på og hva som er mottatt av tilskudd. Det er gjennom kommuneregnskapet også vanskelig å få en oversikt over hva som er mottatt uten å gå på bilagsnivå. Kontroll av hvilke tilskuddsordninger kommunen søker på viser at kommunen, til tross for manglende rutiner på området, har fanget opp de fleste tilskuddsordningene som er aktuelle.

Revisjonens kontroll viser at innvilgede tilskuddsmidler blir korrekt regnskapsført, brukes til det de er bestemt for og i samsvar med kravene i tilsagnsbrev.

Les hele rapporten her.

Kontaktperson er Therese Kristiansen, , eller 971 90 144. 

Publisert 21.03.2017 Skriv ut artikkelen Bookmark and Share

Reporter :  admin
Source : 


  • x
  • x