Nyheter

noimage

Kilde: Freeimages.com

Organiseringen i Rogaland fylkeskommune
I dette prosjektet har vi evaluert omorganiseringen av Rogaland fylkeskommune.

Vi har også sett nærmere på hvordan den nåværende organiseringen fungerer, dvs. hva som fungerer bra og hva som kan forbedres.

Rogaland fylkeskommune fikk ny fylkesrådmann i 2010. Han satte ganske umiddelbart i gang en organisasjonsutviklingsprosess. Hensikten var å vurdere datidens oppgaveløsning opp mot de utfordringen fylkeskommunen ville møte i fremtiden. Spørsmålet var om organisasjon, ledelse og samhandling fungerte på en slik måte at oppgavene ble løst effektivt og utfordringene ble møtt på en best mulig måte.

I august 2012 ble det vedtatt ny overordnet organisering i Rogaland fylkeskommune.

Hovedfunnene fra vår rapport kan oppsummeres i følgende punkter:

  • Rogaland fylkeskommune har i dag en organisasjonsmodell som i det alt vesentlige fungerer hensiktsmessig ut fra fylkeskommunens oppgaver og utfordringer.
  • Organisasjonsutviklingsprosessen som har vært gjennomført de siste årene, har gitt tydelige gevinster, først og fremst ved å synliggjøre de ulike politikkområdene og knytte disse tettere til fylkesrådmannen.
  • De organisatoriske grepene som ble vedtatt i 2012 er gjennomført.
  • Fylkesrådmannen og ledergruppen har ikke kommet så langt med tiltak innenfor Samhandling/samarbeid og ledelse, som intensjonen var i OU-prosessen.
  • Det er behov for å styrke arbeidet med organisasjonskultur og ledelse, herunder innretningen av fylkesrådmannens ledergruppe

 

Les hele rapporten her.

Kontaktperson for denne rapporten er Bernt Mæland, bmaeland@rogaland-revisjon.no eller 91321357.

Publisert 04.01.2017 Skriv ut artikkelen Bookmark and Share

Reporter :  admin
Source : 


  • x
  • x