Nyheter

noimage

Kilde: Freeimages.com

Overgangen fra grunnskole til videregående - Randaberg kommune
Kommunen har gode rutiner for å lette overgangen, og det er en økning i antall elever som fullfører videregående.

Frafall i videregående opplæring er et sammensatt problem, som verken skyldes grunnskolen eller videregående opplæring alene, og det er derfor viktig at elevene får god informasjon og veiledning om ulike utdanningsretninger og yrker.

Det har vært en økning i antall elever i fra Randaberg som fullfører og består videregående opplæring. Av elevene som gikk ut fra grunnskolen i 2010 var det 77 prosent som fullførte. Dette er over landsgjennomsnittet og gjennomsnittet i Rogaland.

Skolene i Randaberg har rutiner for å lette overgangen mellom ungdomstrinnet og videregående opplæring, og rutinene angir ulike tiltak som skal bidra til at eleven får god informasjon om videregående opplæring.

Skolene i Randaberg har et godt og variert opplegg for faget utdanningsvalg, og elevene deltar i arbeidslivspraksis, hospitering på videregående skoler og på ulike yrkesmesser. Spesielt opplever elevene hospiteringen på de videregående skolene som nyttig, men det er også noen elever som reagerer på at de ikke kan velge mellom flere skoler å hospitere på. Dette er nok særlig uheldig for elever som vil begynne på studiespesialisering, men som kun kan hospitere på Randaberg videregående skole. Noen elever reagerer på at de må velge ulike utdanningsprogram i 9. og 10. trinn, og at ikke alle får førstevalget sitt.

Rådgiverne ved ungdomsskolene er tett involvert i arbeidet med overgangen. Resultatene fra elevundersøkelsen viser at elevene er relativt fornøyde med grunnlaget de får for å kunne ta et valg om utdanning og yrke, og Randaberg kommune skårer bedre på dette spørsmålet enn gjennomsnittet i Rogaland og Norge totalt. Men på dette spørsmålet viser resultatene fra elevundersøkelsen for 2016/2017, en tilbakegang i forhold til fjorårets resultat for to av skolene.

Randaberg kommune har rutiner for overgangen for elever med særskilte behov. Randaberg kommune synes å ha et godt samarbeid med fylkeskommunen om overgangen, og de har et felles prosjekt kalt Glidelåsen. Prosjektet skal hindre at elever med levekårsutfordringer slutter i videregående opplæring. Det er for tidlig å trekke noen konklusjoner om prosjektet Glidelåsen, men så langt ser dette ut til å være et vellykket samarbeidsprosjekt.

Når elevene søker om inntak til videregående opplæring, søkes det på grunnlag av grunnskolepoeng. Skolene i Randaberg har i hovudsak hatt en positiv utvikling i grunnskolepoeng de siste årene, men det er bekymringsfullt at det er mange elever som går ned i matematikkarakter fra 1. termin i 8. trinn til 1. termin i 10. trinn. 

Les hele rapporten her.

Kontaktperson er Elin Fagerheim Bjerke,   eller 91342364.

Publisert 03.08.2017 Skriv ut artikkelen Bookmark and Share

Reporter :  admin
Source : 


  • x
  • x