Nyheter

noimage

Kilde: Freeimages.com

Overgangen fra ungdomsskole til videregående skole – Gjesdal kommune
Gode tiltak for å sikre overgangen ungdomsskole og videregående skole, men vi også finner noen forbedringspunkter.

Kommunen har ingen overordnet plan som sier noe om retningslinjene for overgangen. De enkelte skolene har likevel utarbeidet gode rutiner i arbeidet med å sikre overgangen mellom ungdomsskole og videregående skole. Tiltakene som er satt i gang for å sikre overgangen er i stor grad inkludert i faget Utdanningsvalg. Rutinene som er utarbeidet følges og fungerer hensiktsmessig, og overgangen synes å være godt organisert.  

Allerede fra 8. trinn får elevene informasjon om videregående skole, blant annet gjennom faget Utdanningsvalg. Faget er organisert på ulike måter ved de tre skolene, ettersom det er store variasjoner i elevantallet. Lærerne som underviser i faget har dessuten i varierende grad utdannings- og yrkesrådgivningskompetanse. Gjesdal ungdomsskole, Dirdal skole og Oltedal skole tilbyr elevene hospitering til videregående skoler, som en del av faget Utdanningsvalg. Dette gjøres i samarbeid med fylkeskommunen.

Det gjennomføres også arbeidsuke og «jobbskygging», som gir elevene en forsmak på arbeidslivet og et mulig fremtidig yrke. Sammen med yrkesmesser og individuell veiledning har skolene satt i verk flere gode tiltak for å hindre feilvalg.

I Gjesdal kommune arbeides det aktivt for å hindre frafall på videregående skole. Dette gjøres blant annet ved å tilby elevene intensivundervisning og tilpasset opplæring ved behov. Ved Gjesdal ungdomsskole har intensivelevene blitt trukket ut i egne grupper på 10 elever, fire timer i uken for undervisning.  For elevene innebærer dette at de i større grad blir sett og hørt, og at de får undervisning tilpasset deres mestringsnivå. Grundig timeplanlegging, gode romløsninger og en maksgrense på antall elever i hver gruppe, blir nevnt av rådgiverne som forutsetninger for at tiltaket skal fungere godt.

For å få flere til å gjennomføre videregående opplæring, iverksatte Kunnskapsdepartementet for noen år tilbake prosjektet Ny GIV på ungdomsskoletrinnet. Tilbudet er fra statlig hold avsluttet, men kommunen har valgt å videreføre prosjektet, som i dag finansieres av skolenes egne budsjetter. Ny GIV er i Gjesdal oppfattet som et positivt tiltak, både blant elever, foresatte og lærere.

Det er gjort en gjennomgang av karakterene som dagens 10.klassinger fikk til jul i 8. trinn og til jul i 10. trinn. Hensikten med gjennomgangen var å undersøke om underveisvurdering og tilpasset opplæring fører med seg ønsket resultat. Gjennomgangen ble gjort i fagene matematikk, engelsk skriftlig og norsk hovedmål skriftlig. Gjennomgangen viste at det er i faget matematikk flest elever gikk ned i karakter.

Vi finner også enkelte forbedringsområder. Disse går vi nærmere inn på i selve rapporten.

Les hele rapporten her.

Kontaktperson for denne rapporten er Mette Aamodt, , 41625029

Publisert 07.09.2016 Skriv ut artikkelen Bookmark and Share

Reporter :  admin
Source : 


  • x
  • x