Nyheter

noimage

Kilde: Pixabay.com

PPT i Dalane
En sterkere involvering av PP-tjenesten har ført til færre barn med behov for ekstra hjelp.

Samtidig ser vi økte forskjeller mellom Dalane-kommunene når det gjelder kostnadsnivå og timeantall per barn.

Interkommunal PP-tjeneste. Dalane-kommunene Lund, Bjerkreim, Sokndal og Eigersund deler samme PP-tjeneste. Tjenesten er organisatorisk og administrativt underlagt Eigersund kommune. Rådmannen i Eigersund er tjenestens nærmeste overordnede, mens de andre kommunene kjøper tjenester fra PP-tjenesten. 

Barnehagebarn som får spesialpedagogisk hjelp. Andelen barnehagebarn som får vedtak om spesialpedagogisk hjelper økende både i Rogaland som helhet og på landsbasis. Ser vi på hver av de fire kommunene, finner vi kommunevise forskjeller:

  • Sammenlignet med Rogalands- og landssnittet, ligger Eigersund, Sokndal og Bjerkreim fremdeles under, mens Lund ligger betydelig over. Den høye andelen i Lund kan i stor grad forklares med en høy andel minoritetsspråklige barn.
  • Mens andelen har økt i Eigersund og Sokndal, har det vært en liten nedgang i Lund og Bjerkreim.

Færre skoleelever med behov for ekstra hjelp. På landsbasis har andelen skoleelever med vedtak om spesialundervisning gått ned de siste årene. Dette gjelder også i de fire kommunene i Dalane. Og andelen er lavere enn landssnittet. Unntaket er Sokndal, som ligger markant over grunnet et høyt antall multihandikappede elever.

Vår gjennomgang tyder på at samarbeidet med PP-tjenesten har bedret seg de siste årene, og at nedgangen i andelen skoleelever med vedtak om spesialundervisning må ses på bakgrunn av dette. PP-tjenestens utnevnelse av faste kontaktpersoner til hver barnehage og skole, sikrer en jevn og tett kontakt, og samarbeidet resulterer ofte i at tilpasning av den ordinære undervisningen er tilstrekkelig. PP-tjenestens kontaktperson deltar fast i skolens tverrfaglige ressursteam, hvor hvilke tiltak som skal prøves ut, blir diskutert.

Færre timer til hver enkelt spesialundervisningselev i Eigersund og Sokndal. Mens det gjennomsnittlige timetallet per spesialundervisningselev har gått ned i Eigersund og Sokndal, har antallet gått opp i Lund og Bjerkreim. Med færre elever blir det mulig å gi flere timer til hver. Oppgangen i Lund og Bjerkreim må ses på bakgrunn av dette. En spesialundervisningselev i Lund eller Bjerkreim får  om lag dobbelt så mange timer med spesialundervisning sammenlignet med en elev i Sokndal.

Høye kostnader til styrket barnehagetilbud. Når det gjelder kostnader til styrket barnehagetilbud, ligger samtlige fire kommuner over landssnittet, og differansen til landssnittet er absolutt størst i Sokndal. I 2016 brukte Sokndal kr 164 500 per barn, mens landssnittet lå på kr 60 235. Siden omfanget i Sokndal er lavt, må det først og fremst være organiseringen av styrket barnehagetilbud i Sokndal som kan forklare det høye kostnadsnivået: I kommunen finner vi tre barnehager, alle private. Til å yte hjelp overfor barn med særskilte behov, har kommunen opprettet et eget team bestående av logoped, to spesialpedagoger og fem assistenter - alle ansatt i kommunen. Det er grunn til å tro at denne organiseringen virker kostnadsdrivende.

En rådgivningspartner uten ventetid. Saksgangen både på barnehage- og skolenivå består av flere faser: Samtaler i ressursteam, utprøving av tiltak, utarbeidelse av pedagogisk rapport, henvisning PP-tjenesten, observasjoner og tester og utarbeidelse av sakkyndig vurdering. PP-tjenesten er med i alle disse fasene, noe som sikrer tidlig innsats.

PP-tjenestens sakkyndige vurdering sendes til vedtaksansvarlig i kommunen eller rektor, som fatter vedtak, og barnehagen eller skolen utarbeider individuell opplæringsplan, foruten årsrapport. PP-tjenesten har utarbeidet maler både for sitt eget arbeid og til bruk i de fire kommunene. Dette sikrer at relevante opplysninger blir nedfelt og sendt til involverte parter, herunder også foresatte. Vår dokumentgjennomgang av et knippe tilfeldig valgte saker avdekker at PP-tjenesten har klart å etablere en god og likelydende praksis ved de kontrollerte enhetene.

Vår gjennomgang på barnehage- og skolenivå tyder på at PP-tjenesten gjør en god jobb med hensyn til observasjon og veiledning, både i individ- og systemsaker. Dette innbefatter også veiledning med hensyn til gruppeledelse, noe som kan være særlig aktuelt i grupper med barn med atferdsproblemer.

Samtidig poengterer flere respondenter at de kan bli tydeligere overfor PP-tjenesten på hva de ønsker av råd og veiledning.

Iverksetting av hjelpen. Vår gjennomgang viser at innvilget tid til spesialpedagogisk hjelp eller spesialundervisning ikke går med til møter om barnet. Mangel på lokaler i barnehagen eller skolen for gjennomføring av hjelpen er heller ikke et problem. Men dersom utfører blir syk, vil det variere hvorvidt vikar blir satt inn. Hvor lenge vedkommende kan være syk før vikar settes inn, har flere av respondentene ikke noe klart svar på.

Les hele rapporten her.

Kontaktperson for denne rapporten er Frode K Gøthesen,  , 40620725

Publisert 06.12.2017 Skriv ut artikkelen Bookmark and Share

Reporter :  admin
Source : 


  • x
  • x