Nyheter

noimage

Kilde: Pixabay.com

Psykisk helse og rusvern i Hå kommune
Færre med psykiske helse- og/eller rusproblemer, men fremdeles mange unge blant brukerne.

Kommunen får dessuten gode skussmål av sine samarbeidspartnere, med unntak av at få brukere har fått tildelt individuell plan.

Færre innbyggere med psykiske helse og/eller rusproblemer. For å kunne få oversikt over antallet personer med psykiske helse- og/eller rusproblemer, har den enkelte kommune anledning til å delta i en kartlegging i regi av helseforetakene og Helsedirektoratet, kalt BrukerPlan. Resultatene fra denne kartleggingen viser at prosentandelen tjenestemottakere med psykiske helse- og/eller rusproblemer er redusert i Hå kommune, og kommunen ligger nå godt under landssnittet. Forutsatt at disse resultatene gir et reelt bilde, gir dette en indikasjon på at kommunens arbeid innen psykisk helse og rusvern har gitt resultater over tid.

Fremdeles mange unge blant de kartlagte. Blant de kartlagte i BrukerPlan-kartleggingen har Hå kommune en høy andel unge. I gjeldende Plan for rusvern (2015-19) heter det at andelen unge er høy, og at dette er en aldersgruppe som bør prioriteres.Til tross for dette, har ikke Avdeling psykisk helse og rusvern iverksatt særskilte tiltak rettet mot aldersgruppen 18-24 år.

Psykisk helsearbeid og rusvern samlet i én enhet. Etter vår vurdering har Hå kommune valgt en riktig organisering ved å samle tjenestene innen psykisk helsearbeid og rusvern i én enhet. BrukerPlan-kartleggingen viser nemlig at mange tjenestemottakere har både psykiske helse- og rusproblemer. Å samle tjenestene i én enhet åpner for god samordning.

Kartlegging, tildeling og evaluering av samme instans. Avdeling psykisk helse og rusvern legger stor vekt på å følge brukeren fra a til å, fra kartlegging, tildeling (vedtak) og evaluering. Hele prosessen gjennomføres av samme instans, nærmere bestemt Fagteamet i Avdeling psykiske helse og rusvern, og består av avdelingsleder, fagleder rus- og/eller psykiske helse, tjenesteutfører og sekretær. Denne organiseringen åpner for å gjøre justeringer underveis, både i omfang og innhold.

Avdeling psykisk helse og rusvern har videre utarbeidet maler for kartlegging, vedtak og evaluering, for dermed å sikre grundighet og likebehandling. I tillegg sikrer malene at brukerens synspunkter blir nedfelt skriftlig og at de blir en del av beslutningsgrunnlaget. Etter vår vurdering har kommunen valgt en organisering som sikrer individuelt tilpassede og fleksible tjenester. I sum vil dette også gi kostnadseffektive tjenester, ved at den totale kapasiteten blir bedre utnyttet.

Et godt bo- og aktivitetstilbud. Hå kommune har for tiden ingen ventelister på bolig. Målet i Boligsosial handlingsplan (2013-17) om ferdigstillelse av forsterkede boliger, er også nådd. BrukerPlan-kartleggingen viser at en høy prosentandel tjenestemottakere med psykiske helse- og rusproblemer har et godt botilbud. Forutsatt at resultatene gir et reelt bilde, må dette sies å være positivt, og peker i retning av at kommunen lykkes i arbeidet. I henhold til resultatene fra BrukerPlan-kartleggingen, har en høy andel tjenestemottakere tilstrekkelig arbeid, aktivitet eller utdanning, noe som også må sies å være positivt.

Lav andel med individuell plan. Kommunen kommer dårlig ut når det gjelder bruk av individuell plan, til tross for at retten til individuell plan er både lovfestet og spesielt fremhevet i kommunens styringsdokumenter. Vår gjennomgang viser at kravene til dokumentasjon blir oppfylt, men at dokumentasjonen ligger spredt på ulike journalsystem. Sammenlignet med kommunens praksis per i dag, vil individuell plan innebære ytterligere ett sted hvor opplysningene skal nedfelles skriftlig (med andre ord dobbeltføring). Men til gjengjeld vil det bli enklere å holde oversikten, og tydeligere for alle parter, hva som er avtalt.

Innspill fra samarbeidspartnere. Avdeling psykisk helse og rusvern sine viktigste samarbeidspartnere både internt og eksternt sier seg i hovedsak fornøyde med samarbeidet. Per i dag er det ikke vanlig praksis å invitere samarbeidspartnere til fagteamets evaluering av tjenestene, men kommunen presiserer at alle involverte er velkommen til å delta. Etter vår vurdering bør samarbeidspartnerne i større grad inviteres til drøfting av tjenestenes effekt, alle parter må tørre å stille seg kritiske spørsmål, spesielt i evalueringsfasen. Blant samarbeidspartnerne er det også flere som etterlyser bruk av individuell plan, slik at relevante opplysninger samles på ett sted og ansvarsfordelingen blir tydeliggjort.

Innspill fra brukere. Ved siste gjennomførte brukerundersøkelse i 2016 kommer kommunen godt ut, og for å styrke indikatorene som fikk dårligst score (informasjon og brukermedvirkning), har kommunen allerede iverksatt tiltak. Som en del av forvaltningsrevisjonen har vi intervjuet et knippe tilfeldig utvalgte brukere i kommunens lavterskeltilbud kalt Mestringsgruppa. Disse brukerne savner først og fremst flere jobbtilbud enn hva kommunen tilbyr per i dag. Til tross for at antallet respondenter er lite, mener vi at dette er et innspill kommunen bør ta opp til vurdering.

Personer som motsetter seg tjenestetilbud. I samarbeid med kommunene Hå, Gjesdal, Time og Klepp har Jæren DPS etablert et eget ACT-team, som benyttes overfor personer som enten ikke makter eller ikke ser behov for å ta i mot helse- og omsorgstjenester. Dette er en «pågående og oppsøkende teamtjeneste», hvor målet er spesialisert behandling, og oppfølgingen foregår primært i pasientens eget miljø. I tillegg har Hå kommune søkt om midler til å styrke fastlegetjenesten med sykepleieressurser, som kan arbeide målrettet med oppfølging av denne pasientgruppen.

Les hele rapporten her.

Kontaktperson for denne rapporten er Frode K Gøthesen,  , 40620725

Publisert 06.12.2017 Skriv ut artikkelen Bookmark and Share

Reporter :  admin
Source : 


  • x
  • x