Nyheter

noimage

Kilde: Pixabay.com

Selskapskontroll av Uninor AS
Arbeidsmarkedsbedrifter er inne i en betydelig omstilling. Det har blitt foretatt en rekke endringer og forenklinger i regelverket om arbeidsmarkedstiltak.

Formålet med selskapskontrollen har vært å undersøke om selskapet driver i tråd med vedtekter og kommunale vedtak. Vi har også sett på selskapets tjenester og økonomi, og på eiernes oppfølging av selskapet.

Uninor tilbyr varig tilrettelagt arbeid og attføringstiltak. Varig tilrettelagt arbeid ligger i morselskapet Uninor AS. Det heleide datterselskapet Arbeidskompetanse og Service AS (AKS) tilbyr arbeidstrening for det ordinære arbeidsmarkedet. Til sammen utgjør de to selskapene konsernet Uninor.

De siste par årene har vært preget av Uninors egne prioriterte tiltak for å styrke soliditet og inntjening. Det har vært gjennomført nedbemanning og kostnadskutt. Dette har medført en stor forbedring av de økonomiske resultatene. AKS har i samme periode hatt økning i salg av tjenester/driftstilskudd, samt tatt del i kostnadskutt i forbindelse med Uninor sin gjennomgang av avtaler/utgifter for konsernet. Dette har også medført en stor forbedring av de økonomiske resultatene her. Formålet til selskapene i Uninor er ikke lønnsomhet, men en viss lønnsomhet er viktig for å sikre driften og for å unngå at eierne må inn med mer kapital.

Det foreligger ikke føringer fra eierkommunene som går på selve tiltaksordningene (kommunale vedtak eller planer). Det tenkes her på analyser av drift og relevante forhold mot kommunenes behov for arbeidsmarkedstjenester og i hvilken grad selskapet tilfredsstiller kommunenes behov. Det er imidlertid NAV som bestemmer hvor mange tiltaksplasser Uninor skal ha, enten gjennom forhåndsgodkjenning eller gjennom anbudskonkurranser. For personer på varige tiltak kan likevel eierkommunene kjøpe plasser utover NAV sine godkjente plasser

Uninor sin virksomhet er nært knyttet opp mot eierkommunenes tjenesteproduksjon. Dersom Uninor AS hadde blitt nedlagt, ville kommunene måtte finne andre tilbud til de tiltaksansatte (VTA-tiltaket). Dette gjelder kommunale tjenester som avlastning, dagtilbud, omsorgstilbud mv. AKS sitt attføringsarbeid reduserer eierkommunenes utgifter til sosialhjelp.

Vi har i vår kontroll anbefalinger som går på kommunenes felles eierstrategi og valgkomiteens arbeid. For selskapet har vi anbefalinger som går på styrets egenvurdering, etiske retningslinjer og årsberetningen.

Les hele rapporten her

Kontaktperson for prosjektet er Rune O Eskeland, reskeland@rogaland-revisjon.no, tlf 92 89 14 99.

Publisert 18.04.2018 Skriv ut artikkelen Bookmark and Share

Reporter :  admin
Source : 


  • x
  • x