Nyheter

noimage

Kilde: Freeimages.com

Samhandlingsreformen - Time kommune
Kraftig pasientvekst de siste årene og reinnleggelser står for en stor del av veksten.

Formålet med prosjektet har vært å vurdere kommunikasjon og samhandling ved overføring av utskrivningsklare pasienter fra sykehuset til kommunen.

I januar 2012 trådte flere av de sentrale elementene i samhandlingsreformen i kraft, blant annet kommunal betalingsplikt for utskrivingsklare pasienter. Pasienter som skrives ut fra sykehuset og som vil ha behov for kommunale tjenester, meldes kommunen som utskrivingsklare.

Flere og sykere pasienter. Det har vært en kraftig vekst i utskrivningsklare pasienter fra sykehuset til Time kommune. Fra 2012 til 2015 har antallet økt med 70 prosent, og det ser ut til at veksten fortsetter. Kommunen har i stor grad greid å ta i mot pasientene same dag de er meldt utskrivingsklare, til tross for sterk pasientvekst. 

Samtidig er pasientene som kommer sykere enn før samhandlingsreformen. De som tidligere ville ligget på sykehus til den medisinske behandlingen var avsluttet, meldes nå utskrivningsklare så snart man ser at behandlingen virker og pasienten er i bedring.

Det ser ut til at kommunehelsetjenesten har skiftet karakter, i retning av mer behandling og pleie av kort varighet og mer spesialisert karakter.

Den sterke pasientveksten tas i all hovedsak av hjemmetjenesten De som meldes utskrivningsklare fra SUS får enten rehabiliteringsopphold på Sivdamheimen eller blir sendt hjem, med oppfølging hjemmesykepleien. En beregning vi har gjort viser at en stadig større andel av pasientene blir sendt hjem. I 2012 ble nesten 30 prosent av pasientene sendt heim, mens i 2015 ble nesten 50 prosent av pasientene sendt hjem.

Sterk pasientvekst fra sykehuset og stadig sykere pasienter har utfordret Time kommune på flere måter. Hovedinntrykket vårt er at kommunen i all hovedsak har håndtert disse utfordringene på en god måte.

Men det kan se ut til at oppbyggingen av kompetansen i hjemmetjenesten ikke står i forhold til den økte strømmen av stadig sykere pasienter fra sykehuset. Sjukepleierdekninga i hjemmetjenesten er nokså lik det den var før innføringen av samhandlingsreformen, og de ansatte i hjemmetjenesten opplever at det er for få sjukepleiere, spesielt om kveldene og helgene.

En mulig utilsiktet effekt av betalingsansvaret for utskrivningsklare pasienter er at antallet reinnleggelser på sykehus øker fordi pasientene skrives raskere ut og mer skrøpelige enn før.

Det har vært en veldig kraftig vekst i antall reinnleggelser for de utskrivningsklare pasienter i Time kommune. I 2010 var det 12 reinnleggelser for denne pasientgruppen i Time, mens antallet hadde økt til 103 i 2015.

Det ser ut til at et fåtall av pasientene står for de aller fleste reinnleggelsene og at de fleste som blir reinnlagt kommer hjemmefra.

I rapporten går vi nærmere inn på årsakene til at flere blir reinnlagt og hvordan reinnleggelser kan forhindres.  

Les hele rapporten her.

Kontaktperson er Svein Kvalvåg, , 47252579.

Publisert 14.12.2016 Skriv ut artikkelen Bookmark and Share

Reporter :  admin
Source : 


  • x
  • x