Nyheter

noimage

Kilde: Pixabay.com

Selskapskontroll av Avanti Ryfylke AS
Vi har sett nærmere på om selskapet driver i tråd med vedtekter og kommunale vedtak og på selskapets tjenester og økonomi.

Vi har også sett på eiernes oppfølging av selskapet, herunder valg av styre. I tillegg er det sett noe på medarbeidertilfredsheten for de tiltaksansatte.

Avanti Ryfylke AS tilbyr varig tilrettelagt arbeid, arbeidsforberedende trening og kommunalt tilrettelagte plasser.

Arbeidsmarkedsbedrifter er inne i en betydelig omstilling. Det har blitt foretatt en rekke endringer og forenklinger i regelverket om arbeidsmarkedstiltak.

Formålet til Avanti Ryfylke AS er ikke lønnsomhet, men en viss lønnsomhet er viktig for å sikre driften og for å unngå at eierne må inn med mer kapital. De økonomiske resultatene i perioden 2011-2016 har vært både positive og negative, men de negative resultatene ligger noen år tilbake i tid. Driftsresultatene de to siste årene er de klart beste i perioden. Selskapet vil for 2017 få et overskudd (årsresultat) på ca. 50 000 kroner.

Det foreligger ikke føringer fra eierkommunene som går på selve tiltaksordningene (kommunale vedtak eller planer). Det tenkes her på analyser av drift og relevante forhold mot kommunenes behov for arbeidsmarkedstjenester og i hvilken grad selskapet tilfredsstiller kommunenes behov. Det er imidlertid NAV som bestemmer hvor mange tiltaksplasser selskapet skal ha, enten gjennom forhåndsgodkjenning eller gjennom anbudskonkurranser. For personer på varige tiltak kan likevel eierkommunene kjøpe plasser utover NAV sine godkjente plasser

Avanti Ryfylke AS sin virksomhet er nært knyttet opp mot eierkommunenes tjenesteproduksjon. Dersom selskapet hadde blitt nedlagt, ville kommunene måtte finne andre tilbud til de tiltaksansatte (VTA-tiltaket). Dette gjelder kommunale tjenester som avlastning, dagtilbud, omsorgstilbud mv. Selskapets attføringsarbeid reduserer eierkommunenes utgifter til sosialhjelp.

Vi har i vår kontroll anbefalinger som går på kommunenes felles eierstrategi og valgkomite ved styrevalg. For selskapet har vi anbefalinger som går på styreinstruks, styrets egenvurdering og årsberetningen.

Les hele rapporten her.

Kontaktperson for prosjektet er Rune O Eskeland, , tlf 92 89 14 99.

Publisert 18.04.2018 Skriv ut artikkelen Bookmark and Share

Reporter :  admin
Source : 


  • x
  • x