Nyheter

noimage

Kilde: Pixabay.com

Selskapskontroll av Bergen Interkommunale Renovasjonselskap (BIR)
BIR er et veldrevet selskap, men eierstyringen kan bedres. Hvorvidt dette potensialet skal tas ut beror på en politisk vurdering.

Formålet med selskapskontrollen har vært å se på Bergen kommunes eieroppfølging av selskapet og på hvordan styret løser sine oppgaver knyttet til forvaltning av og tilsyn med selskapet.

Konsernet BIR ble etablert 1. juli 2002 med morselskapet BIR AS. BIR er et av Norges største renovasjonsselskap og er ansvarlig for avfallshåndteringen til de om lag 360 000 innbyggerne i de ni eierkommunene i Bergensområdet. Bergen kommune eier 80 %. Selskapet tilbyr også avfallsløsninger for næringslivet.

Eieroppfølgingen av morselskapet og konsernet som helhet skal utøves av kommunen, mens styret har den nærmere eieroppfølgingen av datterselskaper. BIR har også bedriftsforsamling, som er et kontroll- og tilsynsorgan.

Bergen kommune har ikke utarbeidet en egen eierstrategi for BIR. Føringer for eierskapsforvaltningen er gitt gjennom kommunens eierskapsmelding vedtatt i 2011. Alle eierkommunene bør i prinsippet vedta en og samme felles eierstrategi. Bergen kommune er utvilsomt den mest betydelige eieren i BIR, men de andre eierkommunene vil ikke desto mindre kunne ha ulike meninger om selskapets mål og rammer.

Utøvelsen av eierskapet skjer i hovedsak gjennom møter i formelle organer og mer uformelle møtepunkter: generalforsamling, bedriftsforsamling, eiermøter og kontaktmøter.

Etter det vi får opplyst, er det ikke vanlig med politiske avklaringer eller instrukser i forkant av generalforsamlingen. Vi får heller ikke inntrykk av at det er noen oppfølgingssaker i etterkant. Våre intervjuer tyder på at bedriftsforsamlingen i BIR er et nokså passivt organ. Det omtales som «et informasjonsmøte» hvor det i det alt vesentlige er orienteringssaker som er på dagsorden. Det blir pekt på at det fattes få beslutninger, og at det har vært liten vektlegging av kontroll- og tilsynsoppgaven. Fra selskapets side opplyses det at eiermøtet er den mest sentrale arenaen for rapportering til eierne. Våre intervjuobjekter fra eiersiden gir også uttrykk for at disse er nyttige møtepunkter mellom eierne, og et forum hvor strategier og planer kan diskuteres. Avholdelse av uformelle eiermøter kan etter vårt syn være problematisk med hensyn til overordnede føringer for offentlig sektor blant annet når det gjelder meroffentlighet og demokratisk innsyn. Det er også uheldig dersom eiermøtene framstår som en praktisk erstatning for arenaer som general- og bedriftsforsamling.

Eiernes styremedlemmer er valgt av bedriftsforsamlingen etter innstilling av en valgnemnd. Valgnemndens innstilling ved det seneste styrevalget inneholder imidlertid ingen skriftlige begrunnelser for forslaget til styrekandidater. Vi kan derfor ikke se hvilke vurderinger som er gjort med hensyn til styremedlemmenes kompetanse, habilitet mv. Vårt inntrykk etter å ha gjennomført intervjuer med selskap så vel som eierrepresentanter, er at politiske hensyn er dominerende ved disse valgene.

Styret i BIR har ikke foretatt egenvurdering siden 2013. Jevnlig egenvurdering er et krav både i kommunens prinsipper for godt eierskap og styrets styreinstruks.

Det synes å være en hensiktsmessig løpende rapportering og kommunikasjon innad i konsernet, både opp fra datterselskaper og ned fra konsernspiss. Den løpende rapporteringen, herunder kvartalsrapporteringen, framstår godt tilpasset konsernets behov. Vi har imidlertid påpekt at det kan være et behov for i større grad å synliggjøre styringsnivået og sammenhengen mellom de ulike styringsdokumentene.

Fellestjenestene har en sentral rolle i konsernets kontrollsystem, og det er utarbeidet skriftlige rutiner for kontroll og rapportering. Vi konstaterer at det er et forventningsgap mellom fellestjenestene på den ene siden og datterselskapene på den annen. Etter vår vurdering bør det være mulig å lukke dette gjennom en åpen dialog og avklaringsmøter.

Styret i BIR vedtok i 2012 å gjennomføre forvaltningsrevisjoner av de virksomhetene som driver innen lovpålagt renovasjon i BIRs ni eierkommuner. På bakgrunn av risikoanalyser har det i blitt utført 10 forvaltningsrevisjoner på syv ulke områder. De vesentligste anbefalingene i ni av de ti rapportene synes å ha blitt fulgt opp fra administrasjonens side. Arbeidet med oppfølging av revisjonsrapporten om selvkost, internprising og kryssubsidiering er igangsatt og planlagt ferdigstilt sommeren 2018. Vår konklusjon er at administrasjonen har hatt en tilfredsstillende oppfølging av forvaltningsrevisjonene og at egenkontrollen gjennom dette trolig er styrket, men at styret kunne ha hatt en tettere oppfølging av foreslåtte tiltak.

Les hele rapporten her.

Kontaktperson for prosjektet er Rune Haukaas, , tlf 95 26 10 04.

Publisert 18.04.2018 Skriv ut artikkelen Bookmark and Share

Reporter :  admin
Source : 


  • x
  • x