Nyheter

noimage

Kilde: Stock Exchng

Sosiale tjenester i Sandnes kommune
Det har vært en økning i sosialhjelpsmottakere de siste årene. Sandnes har en høy andel unge mottakere.

Et sentralt mål for NAV er å få flere brukere i arbeid og aktiv deltakelse i samfunnet. Tallene for 2016 viser imidlertid at antallet sosialhjelpsmottakere og arbeidsledige fortsatt er økende. Mens Sandnes tidligere hadde en lav andel sosialhjelpsmottakere, har andelen steget kraftig siste syv år, og andelen er nå høyere enn snittet for Norges storbykommuner. Dette gjelder alle aldersgrupper.

Andelen unge sosialhjelpsmottakere har økt kraftig i Sandnes de siste årene, til tross for at NAV har satt i verk flere tiltak rettet mot ungdom. I 2016 er andelen langt høyere enn storbysnittet.

Et annet sentralt mål er at den gjennomsnittlige stønadslengden for unge sosialhjelpsmottakere ikke skal overstige 4,5 måneder. Dette målet er ikke nådd. De siste tre årene har gjennomsnittlig stønadslengde for denne brukergruppen vært 5,2 måneder.  Dette er også betydelig lenger enn snittet for landets storbykommuner.

Siden 2014 har Sandnes kommune hatt aktivitetsplikt for ungdom under 25 år gjennom kurstilbudet UKA, som står for Ung Kompetent Arbeidssøker. I oppdragsbrevet heter det at minimum 60 prosent av alle som starter på kurstilbudet UKA skal fortsette videre med skole, arbeid eller arbeidsrettet aktivitet etter avslutning. Dette målet er nådd. I løpet av 2016 var 177 ungdommer innom UKA. Av disse gikk 126 til arbeidstrening, AKS, læreplass, skole eller ordinær jobb, noe som gir en prosentandel på 71 prosent.

Hvis vi bare ser på de som fortsetter med jobb eller utdanning, faller imidlertid andelen til 27 prosent. Det er altså mange ungdommer som går fra et tiltak til et annet.

NAV er pålagt å klassifisere søkere som tar kontakt i fire kategorier, ut fra en vurdering av hvilket oppfølgingsbehov den enkelte har. NAV deler brukerne inn i ulike innsatsbehov. Ett av målene er at 90 prosent av alle unge under 25 år med situasjonsbestemt eller spesielt tilpasset innsatsbehov, skal få utarbeidet en oppdatert aktivitetsplan med konkrete delmål knyttet til arbeidsrettet aktivitet. I 2016 hadde 91 prosent av brukerne fått utarbeidet en slik aktivitetsplan.

Bruken av midlertidig bolig redusert. I henhold til kommunens oppdragsbrev til NAV-kontoret for 2016 skal bruken av midlertidig bolig reduseres. Som følge av kommunens boveilederprosjekt og endringer i boligmarkedet er behovet for midlertidige botilbud redusert, og flere brukere har gått fra midlertidig til leid bolig.

Kvalifiseringsprogrammet. Kommunen har et mål om å øke antallet deltakere i kvalifiseringsprammet (KVP) og at andelen KVP-mottakere skal være på nivå med de andre storbyene. Dette målet ikke er nådd. Sandnes har klart å øke antallet deltakere i programmet, men andelen er ennå ikke på linje med snittet i de ti største kommunene. 

Samtidig viser tallene fra 2016 at andelen deltakere med overgang til utdanning og arbeid har økt betydelig.

Les hele rapporten her.

Kontaktperson er Bernt Mæland, bmaeland@rogaland-revisjon.no, 91321357

 

Publisert 01.08.2017 Skriv ut artikkelen Bookmark and Share

Reporter :  admin
Source : 


  • x
  • x