Nyheter

noimage

Kilde: Freeimages.com

Tannhelsetilbudet til innsatte - Rogaland fylkeskommune
Stor tilfredshet med tannhelsetilbudet på Åna fengsel, som har en egen tannklinikk. Det er mindre tilfredshet i Stavanger fengsel, der de ansatte får tilbudet utenfor fengselet.

Åna fengsel har med sine 179 plasser en egen tannklinikk i fengselet. Stavanger fengsel har 72 plasser, og innsatte herfra blir ledsaget av to fengsels- eller politibetjenter til Tannhelse Rogaland sin klinikk i Bjergsted.

Antallet plasser i Stavanger fengsel er lavere enn rundskrivets krav, men likevel kan det anføres argumenter for etablering av en egen klinikk i fengselet. Fengselet har et høyt sikkerhetsnivå, noe som innebærer at;

 • Den innsatte blir fulgt av to betjenter ved behov for tannbehandling (ekstra ressurskrevende).
 • Den innsatte får ikke vite dato og klokkeslett for behandling av sikkerhetsmessige årsaker.
 • Opptil 4 måneders ventetid grunnet manglende på bemanning.
 • Stavanger fengsel har en egen rusavvenningsavdeling. For rusmisbrukere er det gjerne når man blir rusfri at behovet for tannhelsetjenester melder seg med full styrke, fordi smertene blir mer tydelige.

 

Ideen om egen tannklinikk er foreløpig skrinlagt. I 2015 tok fengselsledelsen initiativ til å innhente et kostnadsoverslag for hvor mye det vil koste å etablere en egen tannklinikk i fengselet. Kostnadsoverslaget lød på kr 1 350 000 (1 million til tannlegeutstyr og 350 000 kr til tilrettelegging av lokalet, eksempelvis rørleggertjenester, garderober mv.). Ideen ble skrinlagt da det ble klart at Stavanger fengsel / Kriminalomsorgen måtte bære kostnadene alene, uten økonomisk støtte fra Tannhelse Rogaland eller politiet.

Antallet fengselspasienter i henhold til målsetting? Fylkestinget bestiller hvert år tjenester fra foretaket, og ulike mål for de prioriterte pasientgruppene fremgår av fylkestingets vedtatte leveranseavtale. For pasienter i «gruppe E og rus», som blant annet inkluderer innsatte, var målet 1200 under tilsyn i 2015. Målet ble ikke nådd, verken i 2014 og 2015. (Dette til tross for at målsettingen ble redusert fra 1500 til 1200, fra og med 2014). Tannhelse Rogaland forsøker hele tiden å nå målene i leveranseavtalen, men det faktum at det er flere pasientgrupper innad i «gruppe E og rus», påvirker resultatet.

Tilbud om forebyggende behandling er et «bør-krav». I henhold til Helsedirektoratets nevnte rundskriv bør de innsatte få tilbud om;

 • En enkel tannhelseundersøkelse utført av helsepersonell som en del av den generelle innkomstundersøkelsen, i tilfeller hvor det er tale om et forventet langtidsopphold utover tre måneder.
 • Kontakt med tannpleier anslagsvis to ganger årlig etter nødvendig tannbehandling ved soning lengre enn ett år.

 

Tannhelse Rogaland gir generelle råd om forebyggende tiltak i forbindelse med enhver behandling, men forebyggende tiltak utover blir ikke tilbudt. Avtalen mellom foretaket og Kriminalomsorgen sier følgende om forebyggende arbeid: «Kriminalomsorgen region sørvest og Tannhelse Rogaland vurderer i fellesskap hvilke tiltak som bør iverksettes». Så langt har partene ikke iverksatt forebyggende tiltak utover de råd som gis i forbindelse med ordinær behandling. Partene har vurdert behovet for besøk av tannpleier i fengselet eller enklere undersøkelser, men har så langt ikke klart å bli enige om konkrete tiltak og kostnadsfordeling.

Tilbakemeldinger fra innsatte. Revisjonen har intervjuet seks innsatte ved Stavanger og Åna fengsel, og fått 17 innsatte til å fylle ut et spørreskjema. Vår undersøkelse er av begrenset omfang og resultatene må tolkes med forsiktighet.

Tilbakemeldingene fra de to fengslene spriker. På Åna, hvor vi finner en egen tannklinikk i fengselet, er de innsatte svært fornøyde med tannhelsetilbudet. Det samme kan ikke sies om de innsatte i Stavanger fengsel, som fremhever følgende;

 • Det går for lang tid fra man gir beskjed til man faktisk får behandling.
 • Noen har selv erfart å måtte gå fra 1 uke til 1,5 måneder i påvente av behandling, i mange tilfeller også med smerter.
 • Å ikke vite tidspunktet for behandlingen er ekstra belastende dersom man har smerter.
 • Det bør bli enklere å komme til tannbehandling, og det bør ikke være slik at man må ha en synlig hevelse for å bli prioritert.
 • Økt tilgjengelighet vil gjøre det mulig å komme oftere, noe som vil øke sannsynligheten for at påbegynt behandling faktisk blir fullført.

 

Disse utfordringene kan løses ved å opprette en egen tannklinikk i fengselet eller at bemanningen til fremstilling økes i tråd med behovet, etter de innsattes mening.

Les hele rapporten her. 

Kontaktperson for denne rapporten er Frode K Gøthesen,  , 40620725.

Publisert 26.10.2016 Skriv ut artikkelen Bookmark and Share

Reporter :  admin
Source : 


 • x
 • x