Nyheter

Tilskudd til kulturmidler fra Rogaland fylkeskommune
Tilskudd til kulturformål fungerer på en god måte, men det kan være nyttig å standardisere retningslinjene og utarbeide en rutine for saksbehandling.

Kulturavdelingen har ansvar for 16 tilskuddsordninger inkludert kulturpris og bragdpris. Budsjettet for tilskuddsordningene er i 2016 på ca.145 millioner kroner, inkludert statlige midler.

Kulturavdelingen saksbehandler søknadene om tilskudd og utarbeider saksfremlegg, men vedtaket fattes av politiske utvalg, fortrinnsvis regional- og kulturutvalget. Saksfremleggene som revisjonen har gjennomgått er godt utredet, og de gir regional- og kulturutvalget et godt grunnlag for å fatte vedtak.

Fylkeskommunen har for flertallet av tilskuddsordningene utarbeidet mål og retningslinjer, men retningslinjene har ulik oppbygging, og kunne i større grad vært standardisert.

Rogaland Revisjon har ved kontroll av ulike tilskudd funnet at kulturavdelingen i stor grad følger retningslinjene for den enkelte tilskuddsordning, men vi har også funnet enkelte saksbehandlingsfeil. Dette gjelder for eksempel at enkelte vedtak ikke er begrunnet, og at søkere ikke alltid er informert om klageretten. En rutine for saksbehandling av tilskudd kunne bedret dette. Men det har vært en positiv utvikling.

I retningslinjen er det rutine for tilbakerapportering fra tilskuddsmottaker, men det er noe ulikt hvilken dokumentasjon som kreves for å få midler utbetalt. I våre kontroller har vi funnet enkelte feil, for eksempel at det ikke er trukket tilbake midler for tiltak som ikke er gjennomført og/eller tiltak der netto kostnad ble lavere enn søkt om. Det synes å være noe ulik praksis om saksbehandler, etter fristens utløp for rapportering på tildelte midler, tar kontakt med søkerne som ikke har levert inn dokumentasjon.

Rogaland Revisjon anbefaler fylkeskommunen å gjennomgå retningslinjene for å sikre at en har hensiktsmessige krav til dokumentasjon knyttet til utbetaling.

Kulturavdelingen har ikke tatt i bruk et elektronisk system for å behandle søknadene, og kulturavdelingen bør se på løsninger for å kunne effektivisere arbeidet. Det er positivt at fylkesrådmannen har satt ned en gruppe som arbeider med økt digitalisering i fylkeskommunen, og at kulturavdelingen har startet en prosess rundt dette.

Gjennom tilskuddsordninger til kulturinstitusjoner, frivillige organisasjoner, kommuner og andre, bidrar fylkeskommunen til å være pådriver for et aktivt kulturliv. Mer effektive løsninger for søknadsbehandling fortrinnsvis gjennom økt standardisering og digitalisering, kan trolig forbedre rollen som rådgiver, pådriver og koordinator ytterligere. 

Les hele rapporten her.

Kontaktperson er Elin Fagerheim Bjerke, 913 42 364 eller .

Publisert 25.10.2016 Skriv ut artikkelen Bookmark and Share

Reporter :  admin
Source : 


  • x
  • x