Nyheter

noimage

Kilde: Freeimages.com

Vedlikehold av kommunale bygninger i Hå kommune
Kommunen har ikke oversikt over vedlikeholdsbehovet ved alle sine bygg, og det er ikke foretatt beregninger av totalt etterslep.

Formålet med prosjektet har vært å vurdere hvordan Hå kommune arbeider for å sikre forvaltningen av sine bygg, og bevare verdier. Vi har også sett på mulige konsekvenser for kommuneøkonomien og brukerne ved utsatt vedlikehold.

Reduserte vedlikeholdsutgifter. Kommunens vedlikeholdsutgifter forbundet med bygg var på i underkant av kr 7,5 mill. i 2015, en nedgang på ca. kr 1 mill. fra 2014. Dette til tross for at kommunens bygningsmasse har økt i samme periode.

Vedlikeholdsetterslep. Hå kommune har tatt i bruk internkontrollsystemet IK-Bygg høsten 2015. Per mai 2016 er kommunen ferdig med å registrere tilstanden til kommunens barnehager og skoler. Registreringen innebærer en omfattende gjennomgang av tilstanden på bygget i dag. Mangler og feil som registreres blir priset i samråd med fagpersonell slik at totalt vedlikeholdsetterslep kan beregnes. Per mai 2016 var totalt vedlikeholdsetterslep på kommunens skoler og barnehager på i underkant av kr 26 mill.

Med 2014 nivå på vedlikeholdsutgifter – kr 65,- per kvm – vil etterslepet fortsette å øke, anslagsvis med kr 3,5 mill. per år ved en forventet levetid på 30 år og kr 10,5 mill. ved en forventet levetid på 60 år.

Det er viktig at politikerne orienteres om kommunens vedlikeholdsbehov, slik at dette får en politisk forankring.

Konsekvenser. Vedlikeholdsetterslep har store økonomiske konsekvenser – enten ved at bygget får kortere levetid eller ved at det kreves mer ressurser for istandsetting/rehabilitering. Etterslep på dette området kan også ha innvirkning på arbeidsmiljøet i form av inneklima, trivsel osv. Nedslitte og uhensiktsmessige lokaler kan også i seg selv gi et dårligere tjenestetilbud til brukerne. Det er også vår vurdering at et manglende vedlikehold og dårlig kvalitet på kommunens eiendommer, i ytterste konsekvens kan påvirke kommunens omdømme, med de implikasjoner det måtte medføre.

Gjennomført brukerundersøkelse viser at dårlig inneklima, fuktproblemer og vansker med oppvarming var hyppigst opplevde konsekvenser av mangelfullt vedlikehold i Hå kommune.  

Hele rapporten kan leses her.

Kontaktperson for prosjektet er Therese Kristiansen, , Tlf. 97190144.

Publisert 17.08.2016 Skriv ut artikkelen Bookmark and Share

Reporter :  admin
Source : 


  • x
  • x