Nyheter

noimage

Kilde: Pixabay.com

Varsling og konflikthåndtering i Stavanger kommune
Hvordan håndteres varsling og konflikter i Stavanger kommune?

Formålet med dette prosjektet har vært å vurdere hvordan Stavanger kommune håndterer varslingssaker og konfliktsaker.  De viktigste datakildene er sentrale dokumenter, intervjuer med varslere, hovedverneombud og tillitsvalgte, samt en stor spørreundersøkelse rettet mot alle ansatte i kommunen (25 prosent svarte).

Vi finner:

 • Stavanger kommune har gjennomgående gode rutinebeskrivelser for varsling og håndtering av avvik, varslingsaker og konflikter. Rutinene kan likevel med fordel oppdateres og gjøres bedre kjent i organisasjonen.
 • Kommunen kan i større grad nyttiggjøre seg avviksregistreringer i sitt forbedringsarbeid.
 • 28 % av respondentene svarer at de har observert eller opplevd mobbing, trakassering eller diskriminering i forbindelse med arbeidet.
 • Om lag 20 % rapporterer at de har varslet om kritikkverdige forhold. De fleste gjør det muntlig til nærmeste leder, men også en del til varslingssekretariatet via varslings- og avvikssystemet Synergi. Når ansatte melder ifra, vil det nok ofte være uklart om det er et varsel, en avviksmelding eller en bekymringsmelding.
 • Mange av sakene som kommer gjennom Synergi handler om konflikter knyttet til det psykososiale arbeidsmiljøet.
 • En del tillitsvalgte er kritiske til lederes og arbeidsgivers håndtering av enkelte konfliktsituasjoner.
 • Bedriftshelsetjenesten ser at det er varierende praksis og ulike kulturer for håndtering av konfliktsaker.
 • Lederne gis opplæring og kompetanseutvikling i håndtering av varslingssaker og konfliktsaker.  Men vi ser at personlige egenskaper og lederadferd har avgjørende betydning når vanskelige saker skal takles.
 • Rådmannen har oppmerksomhet rettet mot varslingssaker og konflikthåndtering og setter det på dagsorden i ulike sammenhenger.

 

Les hele rapporten her.

Kontaktperson for prosjektet er Cicel T. Aarrestad, caarrestad@rogaland-revisjon.no, 90579755

Publisert 18.04.2018 Skriv ut artikkelen Bookmark and Share

Reporter :  admin
Source : 


 • x
 • x