Regnskapsrevisjon

Regnskapsrevisjon innebærer å kontrollere at regnskapene ikke inneholder vesentlige feil og at de stemmer med vedtatte budsjett, å påse at den interne kontrollen er organisert på en betryggende måte og å bidra til å forebygge og avdekke misligheter og feil.

Kommunene forvalter store økonomiske ressurser. Det er i samfunnets interesse at disse midlene blir brukt i tråd med det kommunestyrene har vedtatt og på en mest mulig effektiv måte. Rapporteringen av hvilke midler som har vært til disposisjon og hvordan de er anvendt, skjer gjennom avleggelse av årsregnskap og årsberetning.
Regnskapsrevisjonens formål er å kunne bekrefte dette regnskapet med høy grad av sikkerhet, samt å påse at kommunen har overholdt de vedtatte budsjettrammene. Revisjonens rolle med andre ord er å bidra til at regnskapet er til å stole på, både for kommunestyret, kontrollutvalget og andre med interesse for regnskapet.

Regnskapsrevisjonen utgjør, sammen med forvaltningsrevisjon, kjernevirksomheten i Rogaland Revisjon IKS. I tillegg til å være revisor i 17 kommuner og i Rogaland fylkeskommune, utføres revisjon og attestasjonsoppgaver for
  • kommunale og interkommunale foretak
  • stiftelser og legater
  • overformynderi
  • trossamfunn
  • private sykehjem, barnehager og SFO


Attestasjonsoppgavene er i seg selv omfattende. For å illustrere omfanget og betydningen av dette, kan det nevnes at Rogaland Revisjon IKS årlig bekrefter refusjonskrav på merverdiavgift på flere hundre millioner kroner.

Hovedtyngden av regnskapsrevisjonen er rettet mot kommunene. Kommunene er underlagt et omfattende lovverk, som blant annet omfatter spesielle regler om årsbudsjett, årsregnskap og årsberetning, samt standarder for god kommunal regnskapsskikk.

Rogaland Revisjon IKS er medlem av Norges kommunerevisorforbund (NKRF). NKRF er et serviceorgan som løpende sørger for å gi medlemmene aktuell informasjon, i tillegg til å tilby kurs, råd og veiledning. NKRF bidrar også til å sikre kvaliteten av revisjonsarbeidet gjennom en ordning med obligatorisk kvalitetskontroll av den enkelte revisjonsenhet.

De av de ansatte i Rogaland Revisjon IKS som er registrerte eller statsautoriserte revisorer, er dessuten medlemmer av Den norske Revisorforening.

Les mer ved å gå direkte til omtalen av innholdet i regnskapsrevisjonen.

  • x