Selskapskontroll

Selskapskontroll er vårt tredje fagområde og i sterk utvikling. Årsaken er pålegget fra 2004 om at kommunene skal utføre kontroll av hvordan de utøver sitt eierskap i kommunalt eide selskaper.

Klikk på "Selskapskontroll" i menyen til venstre. På de følgende sider gir vi en kort beskrivelse av vår metode og gjennomførte prosjekter. Du finner henvisninger til mer informasjon om lover, forskrifter mm her.

Det er kommunens kontrollutvalg som iht. kommunelovens § 77.5 og kontrollutvalgsforskriftens § 13, skal påse at det gjennomføres kontroll med forvaltningen av eierinteressene i kommunalt eide selskaper. Selskapene kan være heleide eller deleide kommunale selskaper (AS, IKS og lignende).

Våre kunder eier over 60 selskaper med slik selskapsform og eiersammensetning. Det skal bl.a kontrolleres om den som utøver kommunens eller fylkeskommunens eierinteresser i selskaper, gjør dette i samsvar med kommunestyrets/fylkestingets vedtak og forutsetninger (eierskapskontroll).

Der hvor det kun er kommuner som er eiere, utløses en rett til innsyn i alle forhold ved selskapets virksomhet. Hvor også private er eiere må kontrollen baseres på offentlig tilgjengelige kilder, dersom ikke alle private eiere åpner for direkte innsyn. Årsaken ligger i aksjelovens bestemmelser om ikke-diskriminering mellom eiere.

Den grunnleggende, og obligatoriske eierskapskontrollen kan utvides med mer omfattende analyser (forvaltningsrevisjon) av selskapet.

På neste side: Les mer om hvordan kontrollene gjennomføres.

  • x