Rapporter

Offentliggjort: 17.06.2024

Digitalisering – Rogaland fylkeskommune

Fylkeskommunen er på god vei til å nå de mål som er satt i den digitale strategi, men arbeidet fremstår noe tilfeldig og planløst. Roller og ansvar i dette arbeidet blir da også noe uklart. Man har altså ikke nådd mål på grunn av organisering, men mer på tross av.

Offentliggjort: 13.06.2024

Kompetansebehov

Hå kommune har i dag mangel på sykepleiere, barnehagelærere og lærere, og bør vurdere tiltak for å forhindre ytterligere eskalering.
Offentliggjort: 12.06.2024

Siste fase av koronahåndteringen – massevaksinasjon og normalisering

I denne rapporten har vi undersøkt hvordan massevaksinasjonen fungerte i Stavanger kommune. Vi har også sett nærmere hvordan kommunen har gått over fra en situasjon med forhøyet beredskap til en ordinær driftssituasjon. Prosjektet ble bestilt av kommunedirektøren.

Offentliggjort: 10.06.2024

Beredskap, hendelser og katastrofer

Det er gjennomført en forvaltningsrevisjon av Tysvær kommunes samfunnssikkerhets- og beredskapsarbeid på oppdrag fra kontrollutvalget. Hovedinntrykket er at kommunen har et godt grunnlag for sitt overordnede beredskapsarbeid, men at det er behov for forbedringer, spesielt på virksomhetsnivå. Det er også store variasjoner i beredskapsplaner og ROS-analyser mellom ulike kommunale virksomhetene. Revisjonen anbefaler derfor kommunen å utvikle tydeligere retningslinjer og forventninger, opplærings- og øvelsesplaner, samt maler for ROS-analyser og beredskapsplaner for å styrke det helhetlige samfunnssikkerhetsarbeidet.
Offentliggjort: 06.06.2024

Oppfølging av sosialhjelpsmottakere Strand kommune

Strand kommune har opprettet egne aktivitets- og arbeidsrettede tiltak, men kan med fordel få bedre oversikt over oppholdstid, brukertilfredshet og resultater over tid.