Rapporter

Offentliggjort: 25.04.2022

Krisehåndtering og lærdommer i forbindelse med korona-utbruddet

Smitteutviklingen i Bærum har under hele pandemien vært under kontroll, og smitteutbrudd er blitt slått ned gjennom bruk av lokal forskrift, oppbygging av betydelig TISK-kapasitet, regionalt samarbeid og andre lokale smitteverntiltak. Omfattende smitteutbrudd i enkelte sykehjem har ført til flere koronarelaterte dødsfall i Bærum enn i flere andre storbykommuner. 

Offentliggjort: 28.02.2022

Oppfølging av enslige mindreårige flyktninger

Fornøyde ungdommer, brukermedvirkningen er godt ivaretatt, men organiseringen av feltet fungerer ikke så godt.

Offentliggjort: 02.03.2020

Forsvarlig bemanning?

Bærum kommune sliter med å få tak i nok sykepleiere til sykehjemmene. SSBs framskrivinger viser at kommunens behov for sykepleiere vil øke kraftig, og at det vil bli et stadig større gap mellom tilbud og etterspørsel. Dette kan ikke Bærum løse alene, men kommunen må finne lokale løsninger på disse utfordringene.

Offentliggjort: 09.04.2019

Tilsyn med byggeprosjekter

Kommunens tilsynsstrategi er ikke forankret politisk. Den inneholder heller ikke informasjon om utvelgelse og prioritering om tilsyn.

Offentliggjort: 21.01.2019

Håndtering av mobbing - Bærum kommune

Hvordan håndterer Bærumsskolen mobbesaker?