Rapporter

Offentliggjort: 12.10.2023

Oppfølging av sosialhjelpsmottakere

Eigersund kommune evner å gi god oppfølging til sosialhjelpsmottakere, men kan bli bedre til å bruke Kvalifiseringsprogrammet.
Offentliggjort: 12.10.2023

Prosess eiendomsskatt i Eigersund kommune

Etter vår vurdering har Eigersund kommunes prosess med fastsettelse av eiendomsskatt i perioden 2018 til 2022 vært kritikkverdig. Vedtak om ny alminnelig taksering ble ikke fattet innen rimelig tid – og vi finner at prosessen bærer preg av manglende overordnet styring, fraværende lederskap, manglende planlegging og forankring. Vi mener at dette har medført uklar ansvarsdeling og kommunikasjon. Dette ser ut til å ha bidratt til at aktørene tilknyttet eiendomsskatt i kommunen har utarbeidet sin egen rolleforståelse. Rollene har ikke vært klargjort, og dette ser ut til å ha bidratt til å skape en ukultur hvor det kan virke som at ansvaret skyves over på andre, i stedet for at man tar et felles ansvar for å gjenopprette tilliten til prosessen.
Offentliggjort: 10.11.2022

Sykefravær – forebygging og oppfølging

Kommunen har gode systemer og rutiner på overordnet nivå, men det gjenstår et arbeid med å forankre og implementere disse nedover i organisasjonen.
Offentliggjort: 10.03.2022

Psykisk helse

Kommunen tilbyr varierte og brukerorienterte tjenester, men fragmentert organisering av tjenester er utfordrende for samhandlingen.
Offentliggjort: 26.11.2020

Dalane barnevern

Samarbeid med barn og foreldre i Dalane barnevern.