Rapporter

Offentliggjort: 31.01.2024

Tilpassa opplæring og spesialundervisning

For å sikra alle elevar eit tilfredsstillande læringsutbytte, har Etne kommune utarbeida detaljerte rutinar som involverer både skule, PPT og elev/ føresette. Men kommunen kan bli betre til å følgje desse rutinane.
Offentliggjort: 14.11.2022

Kontrakts- og leverandøroppfølging

Innføring av eige avtalehandteringssystem, vil gi kommunen betre oversikt og kontroll. Kommunen har tilfredsstillande rutinar for fakturahandsaming, men manglar rutinar for å følgje opp seriøsitetskrav i bygg- og anleggskontraktar.