Rapporter

Offentliggjort: 13.06.2024

Kompetansebehov

Hå kommune har i dag mangel på sykepleiere, barnehagelærere og lærere, og bør vurdere tiltak for å forhindre ytterligere eskalering.
Offentliggjort: 07.06.2023

Begrunnelser, potensial og begrensninger for heltidskulturen i Hå

Funn tyder på at kommunens heltidssatsing har hatt effekt. Frivillig deltid kan derimot se ut til å være kommunens største barriere for videreutvikling av heltidskulturen.
Offentliggjort: 15.06.2022

Avvik, rapportering og læring

Kommunen har system og rutiner for å behandle avvik. Terskelen for å melde avvik bør bli lavere, for å kunne bruke avvikssystemet til læring og forbedring.
Offentliggjort: 08.09.2021

Tidlig innsats

Kommunen har fokus på å bygge opp en kollektiv kompetanse blant personale i barnehagene som skal bidra til at barnehagene oppdager barn som trenger hjelp og støtte og til å kunne handle på et tidlig tidspunkt. Skolene kan i større grad systematisere arbeidet med tidlig innsats og intensiv opplæring for elever med faglige utfordringer.
Offentliggjort: 27.11.2020

Oppfølging av henvendelser til kommunen

Innbyggerne er godt fornøyd med kontakten med kommunen totalt sett, men de er minst fornøyd med kontakten med avdeling for Plan, bygg og eiendom.