Rapporter

Offentliggjort: 15.06.2022

Avvik, rapportering og læring

Kommunen har system og rutiner for å behandle avvik. Terskelen for å melde avvik bør bli lavere, for å kunne bruke avvikssystemet til læring og forbedring.
Offentliggjort: 08.09.2021

Tidlig innsats

Kommunen har fokus på å bygge opp en kollektiv kompetanse blant personale i barnehagene som skal bidra til at barnehagene oppdager barn som trenger hjelp og støtte og til å kunne handle på et tidlig tidspunkt. Skolene kan i større grad systematisere arbeidet med tidlig innsats og intensiv opplæring for elever med faglige utfordringer.
Offentliggjort: 27.11.2020

Oppfølging av henvendelser til kommunen

Innbyggerne er godt fornøyd med kontakten med kommunen totalt sett, men de er minst fornøyd med kontakten med avdeling for Plan, bygg og eiendom.

 

Offentliggjort: 19.06.2019

Pleie og omsorg i Hå kommune

Viktige steg er tatt for å gjøre det enklere for eldre å bli boende hjemme i alderdommen, men mer kan gjøres for at eldre skal bli mest mulig selvhjulpne i eget hjem.

Offentliggjort: 30.08.2018

Barnevernet i Hå kommune

Hovedsakelig fornøyde brukere, saksbehandlingen fungerer bra, men barnevernet gir ofte ikke tilbakemeldinger, slik loven krever.