Rapporter

Offentliggjort: 10.05.2024

Måloppnåelse knyttet til miljø og klima

Disse forvaltningsrevisjonene tar for seg ulike aspekter ved organisering, rapportering og oppfølging av Haugesund kommunes arbeid innenfor klima-, energi- og miljøområdet. Det er også undersøkt statusen for kommunens fastsatte mål for klima- og energiarbeid, samt identifisert muligheter for forbedring relatert til kommunens rapporteringspraksis på dette området.  Gjennomgangen viser at Haugesund kommune har et godt utgangspunkt for å lykkes med sitt klima- og energiarbeid, men det er behov for å styrke det systematiske arbeidet og forbedre rapporteringen for å sikre at man når de ambisiøse målene som er satt.

Offentliggjort: 07.05.2024

Spesialundervisning og grunnleggende ferdigheter i skolen

Mangelfull evaluering og oppdatering av individuell opplæringsplan gjør at det er vanskelig å vite hvordan spesialundervisningen i Haugesund kommune faktisk fungerer.
Offentliggjort: 24.11.2022

Psykisk helse i Haugesund Kommune

Hvordan følger kommunen opp personer med alvorlige psykiske lidelser med økt risiko for å begå voldshandlinger?
Offentliggjort: 22.03.2022

Vold og trusler i skolen

Antall avviksmeldinger knyttet til vold og trusler har økt kraftig på få år, men det er fremdeles store mørketall.