Rapporter

Offentliggjort: 06.05.2024

Vedlikehold av kommunal bygningsmasse

Tidligere forvaltningsrevisjon er fulgt opp av kommunen ved at det er utarbeidet vedlikeholdsstrategi, hvor vurdering av salg er ivaretatt i samsvar med anbefalingene. Praksis viser imidlertid at strategien ikke følges.  Kommunen har ingen samlet oversikt over egen bygningsmasse, hvor vedlikeholdsbehov og kostnader fremkommer. Vedlikeholdet utføres i stor grad løpende, hvor uforutsette og akutte hendelser får stor oppmerksomhet. 

Offentliggjort: 31.12.2023

Eierskapskontroll Lund kommune

Kommunen har i de siste foregående årene ikke prioritert eierskapsforvaltningen. Verken eierskapsmelding og overordnede eierstrategier er revidert siden 2016. Kommunens rutiner for selskapsrapportering fremstår som uklare og fører til at selskapenes rapporteringspraksis, når det gjelder form og hyppighet, er ulik.
Offentliggjort: 16.02.2022

Tidlig innsats Lund kommune

En felles opplæring i risiko- og beskyttelsesfaktorer og samtaler med barn om bekymringer som oppstår, vurderes å være et viktig kompetansesupplement. Kombinert med tilstrekkelig implementering av kommunens rutiner på området, vil dette kunne bidra til en større systematikk i både barnehagenes og skolenes arbeid med tidlig oppdagelse.
Offentliggjort: 26.11.2020

Dalane barnevern

Samarbeid med barn og foreldre i Dalane barnevern.
Offentliggjort: 12.06.2019

Krisehåndtering og beredskap i Lund kommune

Svært få kontrollerte virksomheter har en egen ROS-analyse, alle har en beredskapsplan, men få har øvd på beredskapsplanen.