Rapporter

Offentliggjort: 06.06.2023

Barn i lavinntektsfamilier

Andelen barn med vedvarende lav inntekt har økt mer i Randaberg enn Rogalandskommunene. Det overordnede målet i handlingsplan mot barnefattigdom er ikke nådd. Kommunen må sikre et godt kunnskapsgrunnlag for målrettede og treffsikre tiltak i kommende handlingsplan mot barnefattigdom.

Offentliggjort: 25.04.2023

Randaberg Helsesenter

En stor utfordring i Helsesenter prosjektet har vært mangelfulle og forsinkede leveranser av tegningsgrunnlag fra arkitekt. I tillegg har prosjektet lidd under fravær av en overordnet prosjektledelse. Dette særlig fra byggestart til ferdigstilling.
Offentliggjort: 24.05.2022

Brukere med omfattende helse- og omsorgstjenester

Tjenestemottaker involveres ved tildeling av helse- og omsorgstjenester, men kommunen bør styrke dokumentasjonen av brukermedvirkningen.
Offentliggjort: 23.11.2021

Psykisk helse barn og unge

Kommunen har gode verktøy for samarbeid og måling av tjenestenes effekt, men disse er så langt i liten grad tatt i bruk.
Offentliggjort: 15.02.2021

Stavangerregionen Havn IKS

Tilfredsstillende styring og oppfølging av Stavangerregionen Havn IKS.