Rapporter

Offentliggjort: 22.02.2024

Forebygging og oppfølging av sykefravær

Det er store variasjoner i  det systematiske HMS-arbeidet i Strand kommune. Arbeidet med å forebygge og følge opp sykefravær, er i stor grad avhengig av den enkelte leders prioritering og kapasitet. Mappegjennomgang viser at de lovpålagte kravene i sykefraværsoppfølgingen ikke blir fulgt.

Offentliggjort: 21.02.2024

Arbeidsmiljø - Bokn skole

Bokn kommune har et forbedringspotensial når det gjelder det systematiske HMS-arbeidet på Bokn skole. Det er også behov for at skolen sikrer systematisk samarbeid mellom lærere og fagarbeidere. Når det gjelder det sosiale klimaet mellom fagarbeidere og lærere så har det blitt bedre, men det fremdeles avstand mellom ledelsen og de ansatte. 
Offentliggjort: 08.02.2024

Effektivisering og innsparing

Fylkeskommunen har lykkes med å håndtere de vedtatte innsparingskravene. Det har oppstått noen utilsiktede negative konsekvenser, men disse er langt på vei fanget opp og korrigert. Det tyder på at fylkeskommunen klarer å følge opp effektiviserings- og innsparingstiltakene i praksis. 
Offentliggjort: 06.02.2024

Skolemiljø ungdomstrinn

Gjesdal kommune tar som regel raskt tak i sakene når foreldrene sier ifra om et utrygt skolemiljø, og de fleste foreldrene er fornøyde med den oppfølgingen de har fått fra skolene i forbindelse med håndtering av skolemiljøsakene. Kommunen kan likevel bli enda bedre på å gjennomføre deler av aktivitetsplikten i enkelte skolemiljøsaker. 
Offentliggjort: 31.01.2024

Tilpassa opplæring og spesialundervisning

For å sikra alle elevar eit tilfredsstillande læringsutbytte, har Etne kommune utarbeida detaljerte rutinar som involverer både skule, PPT og elev/ føresette. Men kommunen kan bli betre til å følgje desse rutinane.