Rapporter

Offentliggjort: 07.06.2019

Kvalitet i eldreomsorgen i Sandnes

Sandnes på god vei til å virkeliggjøre hverdagsmestring i pleie- og omsorgstjenestene.

Offentliggjort: 06.06.2019

Eigarskapsforvaltning i Suldal kommune

Kommunen utarbeider en årlig eierskapsmelding med samtidig selskapsrapportering. Kommunen bør vurdere å skille behandlingen av eierskapspolitikken og selskapsrapporteringen. Behandlingen av eierskapspolitikken kan her få en mer langsiktig horisont.

Offentliggjort: 06.06.2019

Hverdagsmestring innen pleie- og omsorgstjenester

Kommunen har lykkes godt i dette arbeidet og hverdagsmestringen begynner å bli godt forankret i hjemmesykepleien, både som grunntanke og arbeidsform.

Offentliggjort: 28.05.2019

Skolehelsetjenesten i Finnøy kommune

Skolehelsetjenesten i Finnøy ivaretar i stor grad de oppgavene som tilligger tjenesten.

Offentliggjort: 09.04.2019

Tilsyn med byggeprosjekter

Kommunens tilsynsstrategi er ikke forankret politisk. Den inneholder heller ikke informasjon om utvelgelse og prioritering om tilsyn.