Rapporter

Offentliggjort: 25.11.2021

Informasjonssikkerhet

Fylkeskommunen har utarbeidet flere nye rutiner som høyner kvaliteten på informasjonssikkerhetsarbeidet. Det gjenstår arbeid med å forankre og tydeliggjøre ansvaret for informasjonssikkerhet ut i enhetene.

Offentliggjort: 23.11.2021

Psykisk helse barn og unge

Kommunen har gode verktøy for samarbeid og måling av tjenestenes effekt, men disse er så langt i liten grad tatt i bruk.
Offentliggjort: 09.11.2021

Effektivisering, forbedring og tjenestetilpasning

Tysvær bruker mye penger på dyre helse- og omsorgstjenester og lite på forebyggende tiltak og forventningene til tjenestene er høye. Essensen i våre forbedringsforslag er å vri ressursbruken og jobbe mer forebyggende.

Offentliggjort: 05.11.2021

Kritisk kompetanse

I hovudsak har Suldal kompetansen som trengst, men kommunen manglar fastlegar og slit med å fylle sjukepleiarvikariat. Kommunen manglar óg vernepleiarar og helsesjukepleiarar.
Offentliggjort: 03.11.2021

Effektivisering

Miljøtjenesten har hatt en kraftig utgiftsvekst de siste årene, men er i gang med et omstillingsarbeid.