Rapporter

Offentliggjort: 10.11.2022

Sykefravær – forebygging og oppfølging

Kommunen har gode systemer og rutiner på overordnet nivå, men det gjenstår et arbeid med å forankre og implementere disse nedover i organisasjonen.
Offentliggjort: 10.11.2022

Styring og kontroll med investeringsprosjekt

Kommunen har tilfredsstillande rutinar, som sikrar god kontroll på økonomi og framdrift i investeringsprosjekt, men manglar rutinar for vurdering av behov og ulike alternativ for investeringar.
Offentliggjort: 09.11.2022

Forebygging og tidlig innsats i barnehage og barneskole

Et felles kunnskapsgrunnlag og tydeligere samarbeidsrutiner vil bidra til mer tyngde og felles praksis i kommunens arbeid med tidlig innsats.

Offentliggjort: 18.10.2022

Smart Gjesdal

Innholdet i Smart Gjesdal-satsingen har endret seg over tid, og det nye formålet må derfor kommuniseres ut i organisasjonen, for å skape felles forståelse.
Offentliggjort: 28.09.2022

Kompetanse og rekruttering

Med utgangspunkt i Handlingsplan for arbeidsmiljø 2022-2023, anbefaler Rogaland Revisjon å vurdere hva som kan gjøres for å få ned sykefraværet, spesielt innenfor barnehage, skole og helse & omsorg.