Rapporter

Offentliggjort: 03.04.2023

Plan og forvaltning

Kommunen har over tid hatt manglende kapasitet til å oppdatere rutiner, systemer, register og lignende. Stikkprøvekontroll avdekker flere saker som ikke er fakturert. 
Offentliggjort: 27.03.2023

Aktivisering av unge sosialhjelpsmottakere

Kun et fåtall av sosialhjelpsmottakerne under 30 år er aktuelle for aktivitetsplikt. Aktivitetstilbudet Jobbverkstedet er det klart mest benyttede tilbudet. Her har andelen med overgang til arbeid økt fra 22 til 44 prosent, i tidsperioden 2020-22.

Offentliggjort: 17.03.2023

Språkopplæring for innvandrere, Sandnes kommune

Resultatene på norskprøvene er gode, og brukertilfredsheten høy. Kommunen har imidlertid ikke fulgt opp sin egen plan for integreringsarbeidet med statusrapporter og jevnlige revisjoner, utfra prioriterings- og ressurshensyn.
Offentliggjort: 28.02.2023

Forebygging og tidlig innsats i barnehage og barneskole Tysvær kommune

Handlingsveileder i BTI  er ikke godt nok kjent i virksomhetene som jobber med barn og unge i kommunen. Som en konsekvens opplever flere barnehage- og skoleansatte at de er usikre på hvordan de skal håndtere en bekymring for et barns utvikling/ omsorgssituasjon.
Offentliggjort: 13.02.2023

Barnevern i Bjerkreim kommune

Bjerkreim barnevern ivaretar i stor grad barnets rett til medvirkning. Det samme gjelder involvering og samarbeid med barnets foreldre.