Rapporter

Offentliggjort: 11.10.2023

Psykiske helsetjenester rettet mot barn og unge i Sandnes

De fleste brukerne er fornøyde med tilbudet, mener det ytes god og viktig hjelp, og opplever bedring. Et fellestrekk hos mindretallet som opplever liten effekt av oppfølgingen, er at de savner en tydelig plan og struktur for oppfølgingen. Over 40 prosent av tiendeklassingene i Sandnes vet ikke hvem de kan snakke med dersom de har psykiske vansker eller sliter.

Offentliggjort: 16.06.2023

Forholdet mellom administrasjon og politikk i Sandnes kommune

Hovedinntrykket er at samspillet mellom administrasjonen og de folkevalgte i Sandnes kommune fungerer godt. Administrasjonen har innarbeidet måter å jobbe på som i stor grad ivaretar sine ansvarsområder. Dette gjør at kommunen i det mest vesentlige, etterlever kommunelovens krav. Dog er etterlevelsen av interne rutiner og reglement i noen tilfeller utfordrende. Dette sees i sammenheng med at noen av rutinene både er gamle, lite tilgjengelige og kjente i kommunen.
Offentliggjort: 17.03.2023

Språkopplæring for innvandrere, Sandnes kommune

Resultatene på norskprøvene er gode, og brukertilfredsheten høy. Kommunen har imidlertid ikke fulgt opp sin egen plan for integreringsarbeidet med statusrapporter og jevnlige revisjoner, utfra prioriterings- og ressurshensyn.
Offentliggjort: 12.12.2022

Samarbeid og samhandling innen barnevern og psykisk helse

Sandnes har ikke helt lykkes i å skaffe til veie et lett tilgjengelig psykisk helsetilbud til barn med milde eller moderate psykiske vansker.

Offentliggjort: 28.01.2022

Personvernreglene

Sandnes kommune har rutiner for å ivareta personvernkrav, som i stor grad blir fulgt. Men kommunen bør i større grad risikovurdere digitale løsninger og sikre at systemer har behandlingsprotokoll.