Rapporter

Offentliggjort: 13.05.2024

Avvikssystemet

Sokndal kommune har et avvikssystem, men det er en svakhet at ikke alle ansatte har egen tilgang til systemet. Det kan også se ut til at administrasjonen har manglende kunnskap om systemets funksjonalitet. Det er variasjoner mellom de ulike kommunalområdene når det gjelder i hvor stor grad avvik blir meldt og hvordan ansatte opplever at avvik blir fulgt opp. 

Offentliggjort: 28.11.2022

Næringsutvikling

I denne forvaltningsrevisjonen vurdere vi kommunens arbeid med næringsutvikling, og hvordan dette arbeidet også bidrar til økt turisme og arbeidsplasser i kommunen. Kommunen har tydelige målsetninger for næringsutvikling i eksisterende planverk, men det foreligger ingen tydelig beskrivelse eller rapportering på hvordan kommunen arbeider i tråd med målsetningene. I løpet av de siste ti årene har antall arbeidsplasser økt noe, sysselsettingsgraden følger lands- og regionsnittet og våre data tyder på at turismen er stigende. Dette er en positiv utvikling, samtidig har vi ikke grunnlag for å peke på om dette er som følge av kommunens eget arbeid med næringsutvikling, naturlige konjunktursvingninger eller som en følge av næringens eget pådriv.

Offentliggjort: 21.02.2022

Tidlig innsats Sokndal kommune

Skolen venter for lenge med å gripe fatt i bekymringer, og kommer sent i gang med tiltak. Også i barnehagene finner vi indikasjoner på at noen ansatte kan være tilbøyelige til å «vente og se», og at barnet involveres for sent i bekymringssaker.
Offentliggjort: 26.11.2020

Dalane barnevern

Samarbeid med barn og foreldre i Dalane barnevern.
Offentliggjort: 23.09.2019

Pleie og omsorgstjenestene

Innsparingsmuligheter i institusjons- og hjemmetjenestene.