Rapporter

Offentliggjort: 17.10.2023

Psykiske helsetjenester rettet mot barn og unge

De fleste brukerne er veldig fornøyde med tilbudet, mener det ytes god og viktig hjelp, og opplever bedring. Et mindretall opplever at tilbudet ikke er tilstrekkelig og ønsker et mer langvarig og intensivt kommunalt tilbud. De mener at BUP har hevet sin terskel for å gi hjelp, og at det skal være svært alvorlig for at barna skal få oppfølging fra BUP. Over 40 prosent av tiendeklassingene i Stavanger vet ikke hvem de kan snakke med dersom de har psykiske vansker eller sliter.
Offentliggjort: 25.09.2023

Skolemiljø i Stavanger kommune

De fleste innmeldte skolemiljøsakene blir håndtert raskt, bare noen dager etter at de foresatte tar kontakt med skolen. Plikten til å følge med, gripe inn og varsle rektor overholdes derimot ikke i flere saker.
Offentliggjort: 22.05.2023

Informasjonssikkerhet Stavanger kommune

Kommunen har et gjennomgående styringssystem for informasjonssikkerhet, men det er få ansatte som har gjennomført obligatorisk opplæring i informasjonssikkerhet.
Offentliggjort: 16.05.2023

Områdeløft i Kvernevik

Flere levekårsutfordringer i Kvernevik enn resten av Madla kommunedel, men folk er fornøyde med området.
Offentliggjort: 01.05.2023

Oppfølging av politiske vedtak i Stavanger kommune

Stavanger kommune har i hovedsak system og rutiner som sikrer oppfølging av politiske vedtak som forutsatt, og det er også stort sett tilfredsstillende rutiner for rapportering tilbake til de folkevalgte. Det er imidlertid vanskelig å få oversikt over eventuelle saksrestanser.