Rapporter

Offentliggjort: 06.06.2024

Oppfølging av sosialhjelpsmottakere Strand kommune

Strand kommune har opprettet egne aktivitets- og arbeidsrettede tiltak, men kan med fordel få bedre oversikt over oppholdstid, brukertilfredshet og resultater over tid.  

Offentliggjort: 22.02.2024

Forebygging og oppfølging av sykefravær

Det er store variasjoner i  det systematiske HMS-arbeidet i Strand kommune. Arbeidet med å forebygge og følge opp sykefravær, er i stor grad avhengig av den enkelte leders prioritering og kapasitet. Mappegjennomgang viser at de lovpålagte kravene i sykefraværsoppfølgingen ikke blir fulgt.

Offentliggjort: 04.05.2023

Arbeid med innsparinger i Strand kommune

Hvordan jobber Strand kommune for å finne mulige innsparingstiltak og hvordan vurderer de konsekvensene av tiltakene?

Offentliggjort: 07.04.2022

Psykiske helsetjenester og rusvern

Kommunen har et behov for en sterkere koordinering av tjenestene, for å sikre helhetlige, effektive og målrettede tjenester.
Offentliggjort: 10.06.2021

Krisehåndtering og lærdommer ifbm. koronapandemien

Strand kommune har håndtert koronapandemien på en relativt god måte, men kommunen er sårbar når det gjelder bemanning innen helse og omsorg.