Rapporter

Offentliggjort: 05.11.2021

Kritisk kompetanse

I hovudsak har Suldal kompetansen som trengst, men kommunen manglar fastlegar og slit med å fylle sjukepleiarvikariat. Kommunen manglar óg vernepleiarar og helsesjukepleiarar.
Offentliggjort: 11.02.2021

Psykisk helsehjelp

Godt voksentilbud, men tilbudet til barn og unge er mangelfullt.
Offentliggjort: 05.09.2019

Klima- og energiplan

Kommunen har fulgt opp nokon av tiltaka i klima- og energiplanen, mens andre tiltak ikkje er fulgt opp.

Offentliggjort: 06.06.2019

Eigarskapsforvaltning i Suldal kommune

Kommunen utarbeider en årlig eierskapsmelding med samtidig selskapsrapportering. Kommunen bør vurdere å skille behandlingen av eierskapspolitikken og selskapsrapporteringen. Behandlingen av eierskapspolitikken kan her få en mer langsiktig horisont.

Offentliggjort: 28.09.2018

Oppfølging av politiske vedtak i Suldal kommune

Suldal kommune har i hovudsak eit betryggande system for administrativ oppfølging av politiske vedtak.