Rapporter

Offentliggjort: 17.06.2024

Pleie og omsorg - Sveio kommune

Vi finner en positiv utvikling i implementeringen av forebyggende og rehabiliterende tiltak og omsorgstrappa i arbeidet med et mer aldersvennlig Sveio. Omorganiseringen som tok sted i 2023, har bidratt positivt til dette arbeidet. Vi finner også noen utfordringer knyttet til samarbeid, sykefravær og om tilbudet er forsvarlig og tilgjengelig for alle brukere av pleie og omsorgstjenester. God dialog, samhandling og koordinering mellom de ulike tjenestene i enhet for pleie og omsorg blir trukket frem som avgjørende i dette arbeidet.

Offentliggjort: 31.01.2023

Planarbeid

​Over lengre tid har Sveio kommune hatt utfordringar med å halda ønskja framdrift i takt med vedtekne Planstrategi, men hausten 2022 er det satt i verk fleire tiltak for å auka kapasiteten.