Rapporter

Offentliggjort: 07.09.2020

Integrering av flyktningar

Blant dei busette dei seinare åra har fleire enn tidlegare høgare utdanning frå heimlandet. Dette slår positivt ut på norskprøve-resultata og fleire kjem seg ut i arbeid eller utdanning etter avslutta introduksjonsprogram.

Offentliggjort: 03.02.2020

Tiltak retta mot risikoutsette barn og unge

Time kommune er kjenneteikna av eit tett tverrfagleg samarbeid og gjennomføring av systematiske spørjeundersøkingar. Eit viktig funn frå Ungdata-undersøkinga er ei auke i talet på unge einsame.

Offentliggjort: 24.10.2018

Oppfølging av planar i Time kommune

Kommunen sitt arbeid med planar på eit overordna nivå skapar gode føresetnader for at planane vert levande og relevante styringsdokument.

Offentliggjort: 18.04.2018

Beredskap på virksomhetsnivå i Time kommune

Eit klart fleirtal av verksemdene svarar at dei har utarbeidd ein eigen ROS-analyse og beredskapsplan, men svært få har øvd.