Rapporter

Offentliggjort: 24.10.2018

Oppfølging av planar i Time kommune

Kommunen sitt arbeid med planar på eit overordna nivå skapar gode føresetnader for at planane vert levande og relevante styringsdokument.

Offentliggjort: 18.04.2018

Beredskap på virksomhetsnivå i Time kommune

Eit klart fleirtal av verksemdene svarar at dei har utarbeidd ein eigen ROS-analyse og beredskapsplan, men svært få har øvd.